மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டு படைக்கப்படும் கலை பல்வேறு வடிவங்களையுடையது. அவை வாய்மொழியாகவும் பாட்டு வடிவமாகவும் கதை வடிவமாகவும் நாடகமாகவும் உரைநடை வடிவமாகவும் இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். மனித இன நாகரிக வளர்ச்சியில் நெடுங்காலமாகப் படைக்கப்பட்டுக் கலைத் தன்மையோடு கூடியவையை இலக்கியமாக கருதும் எண்ணப்போக்கு உருவாகியதை உணர முடிகிறது. ‘இலக்கியம் எழுத்து வடிவத்தை வெளிப்படுத்தும் கலை’ என இலக்கிய இயல்பு நூலாசிரியர் விளக்கமளிக்கிறார். ஆனால் இன்றளவும் மக்களோடு கலந்த காவியமாகத் திகழும் நாட்டார் வழக்காற்றில் வாய்மொழி மரபான பாடல்களும் (Oral literature) இவையும் வாய்மொழி இலக்கியமாகவே கருதப்படுகின்றன. எனவே ஏட்டிலக்கிய வடிவத்திற்கு மூலகர்த்தாவாக இருப்பது வாய்மொழி இலக்கியமே என்பதை நம்மால் மறுக்க முடியாது. இவ்வாறு வாழ்க்கையின் விழுமியமாக விளங்குகின்ற இலக்கியங்களை 20- ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து ஒப்பிட்டு ஆராயும் நிலை இலக்கிய உலகில் தோற்றம் பெற்றது. இத்தகைய ஓப்பியல் ஆராய்ச்சியின் விளைவாக ஏட்டிலக்கியத்திற்கு அடிப்படையாக வாய்மொழி இலக்கியமே அடிப்படைத் தரவாக அமைந்தது என்ற கருத்து ஆய்வாளர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

ருசிய நாட்டு அறிஞர் ராட்லவ், டார்டர்ஸ் (Tatars) இனத்தை ஆய்வு செய்து அவர்களால் வீரயுகப்பாடல்களில் கையாளப்படும் உத்திகளை அடையாளப்படுத்தினார். ஜோசப் ருசோ, எச்.எம். சாட்விக் தம்பதியரும் வீரயுக இலக்கியம், பேச்சு மொழியிலிருந்து எழுந்தது என்ற கருத்தை முன்வைத்தனர். சி.எம்.பெளரா ஒடிசி இலியட்டையும், சித்தார்த்தா இராமாயண மகாபரதத்தை ஆராய்ந்து அவற்றில் கணப்படும் வீரகாவியப் பண்புகளை அடையாளப்படுத்தினர். பாமர வாய்மொழி மரபினை (Oral Tradition) பாடல்கள் வழியாகவும், கதைகளாகவும், கதைப்பாடல்களாகவும் இனங்கண்டு வகைப்படுத்தி வாய்மொழி மரபினை வெளிப்படுத்தும் உயர்ந்த நோக்கத்தில் நாட்டுப்புறவியலுக்கே உரித்தான கோட்பாடுகளுள் ஒன்றான ‘வாய்மொழி வாய்பாட்டுக் கோட்பாட்டை’ மில்மன் பாரி – லார்டு உருவாக்கினர். இக்கோட்பாடு அகில உலக ஆராய்ச்சிப் போக்கில் தனக்கென்ற அடையாளத்தை நிலைநாட்டத் தொடங்கியது. ரஷ்யா, ஜெர்மன், ருசியா, சீனா, செர்போஃக் கோட்டன் போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் ஊடுருவிய இக்கோட்பாட்டுத் தளத்தினைப் பாரிக்கு முன்பே நான்கு தலைமுறையாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டன. 1856-ல் தொடக்கம் பெற்று 1926-ல் மூன்றாம் தலைமுறையான மில்மன்பாரியின் வருகையால் அகன்ற ஆய்வுப் பரப்பான இக்கோட்பாடு பல்வேறு ஆய்வாளர்களால் விமர்சனங்களுக்கும், ஆய்வுக்கு உட்பட்டுப் பிரமாண்ட கோட்பாடாக வடிவம் பெற்றது. ஹார்வேர்டு கல்லூரியானது பதினான்கு நபர்களைக் கொண்டு ஜேம்ஸ் வால்கர் (James walker) தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது. இளங்கலைப் படிப்பாகச் சுமார் 382 மாணவர்கள் பயின்றனர். பிரான்சிஸ்ஜேம்ஸ் சில்டு (Francis James Child) 1856-ல் ஹார்வேர்டு பல்கலைக்கழக ஆங்கிலத்துறைப் பேராசிரியாகப் பணியாற்றினார். இலக்கிய ஆராய்ச்சியில் ஆர்வம் கொண்டு வாய்மொழி மரபோடு தொடர்புடைய பிரட்டன் (Britain) கதைப்பாடல்களைச் சேகரித்து 40 வருடங்களாகத் தனது வாழ்க்கையை ஆய்வு உலகிற்கு அர்ப்பணித்துப் பல்வேறு படைப்புகளை வெளியிட்டார். தி பிரிட்டிஸ் போயட்ஸ் (The British Poets) என்ற நூலில் 300-க்கும் மேற்பட்ட ஆங்கில மற்றும் ஸ்காட்டிஸ் (Scotish) கதைப்பாடல்களைத் தொகுத்து 8 மடலங்களாக 1856-1859யில் வெளியிட்டார். இதன் மூலம் பிரட்டன் வாய்மொழி மரபின் வரலாற்றினை எடுத்துயிம்பினார். 7000 புத்தகங்களை அறிஞர் சார்லஸ் மின்னாய்ட் (Charles minont) என்பவரின் துணையோடு ஹார்வேர்டு நூலகத்தில் திரட்டி வைத்துள்ளார். இவை வாய்மொழி மரபினை இலக்கியத்தோடு ஒப்பிடும் ஆராய்ச்சிக்கு வழிகோலாக அமைந்தன.

1882-ல் பிரான்சிஸ் ஜேம்ஸ்சிலைடுவின் மாணவரான ஜார்ச் லைமேன் கேட்ரேஜ் (George Lyman Kittredge) ஹார்வேர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் வாய்மொழி மரபில் தனது ஆய்வினை மேற்கொண்டு , தனது ஆசிரியரான சிலைடின் நூலினை வெளியிட உதவியாக உள்ளார். அவருடைய திரட்டுகளை 34 மடலங்களாக அவுடன் நூலகத்தில் (Houghton) ஹார்வேர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் வைத்துள்ளார். 1890-ல் ஆங்கிலத்துறைப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றினார். 1907முதல்1917 வரை தனது ஆய்வு சார்ந்த கட்டுரைகளை வெளியிட்டார். பிரிட்டிஸ் ஐரோப்பிய வாய்மொழி இலக்கிய மரபினை ஆய்வு செய்து, பழமை இலக்கியம், இடைக்கால இலக்கிய காலக்கட்டங்களில் வாய்மொழி மரபினை ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து இலக்கியத் தரத்தினை மேம்படுத்தினார். 1936-ல் பணி ஒய்வு பெற்று 1948-ல் மரணமடைகிறார். அவருடைய மகன் ஆலைன் (Alan) ஹார்வேர்டு கல்லூரியில் புலமுதன்மையராகப் பதவி பெற்று அவருடைய பாடல்களின் திரட்டுகளைப் பாதுகாத்து வைத்துள்ளார். 1926 – ல் மூன்றாம் தலைமுறையான மில்மன் பாரியின் வருகையால் வாய்மொழி மரபானது கோட்பாடாக வடிவம் பெற்றது.1928-ல் கலிப்போர்னிப் பல்கலைக்கழகத்தில் சர்போனிய மொழியில் (Sarbonne) ஆன்தாயின் மில்லட் என்ற பேராசிரியரின் நெறியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு ‘ரேயிக்யேவுலுக்கு’ (Harichavlook) என்ற தனது ஆய்வேட்டைப் பிரெஞ்சு மொழியில் வெளியிட்டார். பின்னர் 1932-ல் ஹார்வேர்டு பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியராகத் திகழ்ந்த பாரி செவ்விலக்கியவாதியாவார். இவருக்கு ஹோமரின் இலியட், ஒடிசியில் காணப்படும் சில அமைப்புகள் வாய்மொழி மரபுடன் தொடர்புடையது என ஐயம் பிறந்தது. அவற்றுக்கு விடைகாணும் முகமாக அமைந்ததே ‘வாய்மொழி வாய்பாட்டு கோட்பாடாகும். வாய்மொழி இலக்கியத்தை தழுவியே எட்டிலக்கியம் வந்தது என்ற கருத்தினை மெய்பிக்க ஹோமரின் இலியட், ஒடிசியாகிய காவியங்களில் காணப்படும் சில பெயரடை அமைப்புக்கு இணைப்புத் தன்மைக்கு புதிய விளக்கம் தந்தார்.

நாட்டுப்புறப்பாடலில் சில சொல்லமைப்புகள் காரணம் தெரியாமல் தங்கியிருக்கும். அவை வாய்பாடு தன்மை பெற்றது என்பதை ஹோமரின் காவியத்தில் பொருத்திப் பார்த்து விளக்கம் அளித்தார். எனவே ஹோமர் மரபுக் கவிஞர் அல்ல, வாய்மொழிக் கவிஞர் என்ற கருத்தை முன்மொழிவதற்கு அவருடைய பேராசிரியர் ஆன்தாயின் மில்லட் முக்கிய காரணமாகத் திகழ்ந்தார். எனவே இதனை மெய்ப்பிக்க பாரி – லார்டும் 1933 முதல் 1935 வரை யூக்கோஸ்லோவிய நாட்டில் களப்பணி செய்து, பல்வேறு பாடகர்களைச் சந்தித்துப் பாடல்களைப் பதிவு செய்தனர். பாரி தற்செயலாகக் குண்டடிபட்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் என்ற இடத்தில் மரணமடைகிறார். இவருடைய களப்பணியை லார்டு தொடர்ந்து முடிக்கிறார். அந்தக் களப்பணியின் முடிவுகளைக் கொண்ட நூலைப் பாரியின் மரணத்திற்குப் பின் 1960–ல் லார்டு வெளியிடுகிறார். அந்நூலின் பெயர்தான் ‘கதைப்பாடகன்’ (The Singer of Tales). இந்நூலானது இலக்கிய ஆய்வுலகில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. வாய்மொழிப் பாடகர்களின் நிகழ்த்துக்கலையைக் கொண்டு வாய்மொழி மரபினை இனங்காணக்கூடியதாகத் திகழ்கின்றது. கோட்பாட்டுத் தளத்தில் வாய்பாடு (Formula) குறிப்பிட்ட இன்றியமையாத ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரே விதமான யாப்புச் சந்தத்தில் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் சொற்தொகுதி என லார்டு கூறுகிறார்.(A.B.Lord:32) வாய்மொழிப் புலவர்க்கும் வாய்பாடு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. மேலும் அடிக்கருத்து (Theme) பாடல்கட்டப் பாடகனுக்கு உதவும் கூறுகளுள் ஒன்றாகும். எடுத்துரைத்தலில் திரும்பத் திரும்ப வரும் கூறு அல்லது மரபு வழிப்பாடகன் வாய்பாட்டு நடையில் ஒரு கதையைச் சொல்லுவதற்காக வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் கருத்துகளின் தொகுதிகள் அடிக்கருத்தாகும். (A.B.Lord:36) இக்கோட்பாட்டை கிரேக்க கவிஞர் ஹோமரின் இலியட், ஒடிசியில் பொருத்தி ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. அதன் புதிய கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. வாய்மொழி வாய்பாட்டுக் கோட்பாடனது வாய்மொழி இலக்கியங்களின் அமைப்புமுறை, எடுத்துரைப்பவனின் சொல்லும் முறை, சொல்லும்போது பாடகன் செயல்படும்முறை ஆகியவற்றை விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றது.

ஹோமரின் இலக்கிய மொழியமைப்பு பற்றிய தமிழக ஆராய்ச்சிப் போக்கில், ஒப்பியல் ஆய்வில் தமிழறிஞரான க.கைலாசபதி ’தமிழில் வீரநிலைக் கவிதை’ என்ற நூலில் இக்கோட்பாட்டினை சங்க இலக்கியத்தில் பொருத்திப் பார்த்துள்ளார். இவரைத் தொடர்ந்து சரஸ்வதிவேணுகோபால் நாட்டுப்புறக்கதை ஒன்றில் இக்கோட்பாட்டைப் புகுத்திப்பார்த்துள்ளார். பேராசிரியர் ஆ.திருநாகலிங்கம் வாய்மொழி வாய்பாட்டுக் கோட்பாட்டை நாட்டுப்புறக்கதைப்பாடல் ஒன்றில் பொருத்திப் பார்த்துச் செம்மொழி மாநாட்டில் கட்டுரை வழங்கியுள்ளார். தமிழவன் போற்றாரும் இக்கோட்பாடு தொடர்பாக எழுதியுள்ளனர். நான் 2011-ல் எனது முனைவர்பட்டத்திற்காக வாய்மொழி வாய்பாட்டுக் கோட்பாட்டினை கம்பராமாயணத்தில் பொருத்தி ஆய்வுமேற்கொண்டேன். இதுவரை பாரி – லார்டு கூறும் வாய்பாடுகள் குறித்த முழுமையான கோட்பாடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுத் தமிழில் யாதொரு ஆய்வும் மேலை நாட்டில் நிகழ்த்தப்பட்டது போல இங்கு நடைபெறவில்லை. இதைத் தமிழ்ச் சூழலில் பொருத்திப் பார்ப்பதின் மூலம் தமிழ் இலக்கியம் உலகளாவிய பார்வை பெறுவதற்கும் தமிழ் இலக்கியத்தின் உலக நோக்கு வெளிப்படும் என்ற அடிப்படையிலும் இந்த ஆய்வினைச் செய்துள்ளேன்.மேலும் “வாய்மொழி வாய்பாட்டுக் கோட்பாடும் கம்பராமாயணமும்” என காவ்ய பதிப்பத்தார் 2021 நூலக வெளியிட்டுள்ளேன். இக்கோட்பாட்டினை முழுமையாக விளக்கிச் செல்ல முயல்வதோடு, புதிய சிந்தனைக்கு அவை வித்திடுகின்றன. சமூக அக்கறையுடன் நாட்டுப்புறவியல் துறையில் நிகழ்த்தப்படும் ஒவ்வொரு ஆய்வும் சிறப்பானது. நாட்டுப்புறவியலுக்கே உரித்தான இக்கோட்பாட்டினைக் கதை, கதைப்பாடல், பாடல்கள், சமகாலத் தொலைக்காட்சியில் புதிய உள்ளடக்கத்துடன் கட்டப்படும் பாடல்களையும் ஆராயலாம். எனவே இக்கோட்பாட்டினை அறிமுகப் படுத்தும் நோக்கில் இக்கட்டுரையானது ஆய்வுலகில் புதிய கண்ணோட்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற நிலையில் உங்கள்முன் வைக்கப்படுகிறது.


பார்வை நூல்கள்

1. Albert Bates Lord, ‘The Singer of Tales’ Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, London. 1960.


2. இணையத்தளம் மற்றும் மின்னஞ்சல்கள்

www.oraltrdition.org/zbm
http//chs.harvard.edu/mpc

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


Main Menu

அண்மையில் வெளியானவை

விளம்பரம் செய்யுங்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' கிண்டில் பதிப்பு!

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா'  கிண்டில் பதிப்பாக..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (திருத்திய பதிப்பு) கிண்டில் மின்னூலாக:

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன்.

மின்னூலினை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7TLDRW

கட்டடக்கா(கூ)ட்டு முயல்கள்!: புகலிட அனுபவச் சிறுகதைகள்! - வ.ந.கிரிதரன் (Tamil Edition) Kindle Edition
நான் எழுதிய சிறுகதைகளில், புகலிட அனுபங்களை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட 23 சிறுகதைகளை இங்கு தொகுத்துத்தந்துள்ளேன். இச்சிறுகதைகள் குடிவரவாளர்களின் பல்வகை புகலிட அனுபவங்களை விபரிக்கின்றனந் -வ.ந.கிரிதரன் -

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T93DTW8

இந்நாவல் கனடாவிலிருந்து வெளிவந்த 'தாயகம்' பத்திரிகையில் தொண்ணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் 'அருச்சுனனின் தேடலும் அகலிகையின் காதலும்' என்னும் பெயரில் தொடராக வெளிவந்த நாவல். பின்னர் குமரன் பப்ளிஷர்ஸ் வெளியீடாக வந்த 'மண்ணின் குரல்' தொகுப்பிலும் வெளிவந்திருந்தது. இப்பொழுது ஒரு பதிவுக்காக, ஒரு சில திருத்தங்களுடன் வெளியாகின்றது. இலங்கைத் தமிழர்களின் போராட்டத்தவறுகளை, இயக்கங்களுக்கிடையில் நிலவிய அக, புற முரண்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றது.

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7XXM4R

பதிவுகள்: ISSN 1481 - 2991

  
'பதிவுகள்' - ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 
'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)
 
Logo Design: Thamayanthi Giritharan
பதிவுகளுக்குப் படைப்புகளை அனுப்புவோர் கவனத்துக்கு!
 உள்ளே


குடிவரவாளர் இலக்கியத்துக்கான ஆஸ்திரிய இருமொழிச் சஞ்சிகை!
வாசிக்க

அ.ந.கந்தசாமியின் நாவல் 'மனக்கண்' மின்னூல்!
வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' மின்னூல்!
பதிவுகளில் வெளியான சிறு நாவலான எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' தற்போது அமேசன் & கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக, பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் அகதி இளைஞன் ஒருவனின் முதற்காதல் அனுபவங்களை விபரிக்கும் புனைகதை.  மின்னூலினை வாங்க

                                         

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
                                                                                                    'பதிவுகள்' - ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"

மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்


Yes We Can IT TRAINING
 
* JOOMLA Web Development
* Linux System Administration
* Web Server Administration
*Python Programming (Basics)
* PHP Programming (Basics)
*  C Programming (Basics)
Contact GIRI
email: girinav@gmail.com

 

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை  கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $6.99 USD. வாங்க
 

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன். மின்னூலினை வாங்க


எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம்

 


வ.ந.கிரிதரனின் 'கணங்களும் குணங்களும்'

தாயகம் (கனடா) பத்திரிகையாக வெளிவந்தபோது மணிவாணன் என்னும் பெயரில் எழுதிய நாவல் இது. என் ஆரம்ப காலத்து நாவல்களில் இதுவுமொன்று. மானுட வாழ்வின் நன்மை, தீமைகளுக்கிடையிலான போராட்டங்கள் பற்றிய நாவல். கணங்களும், குணங்களும்' நாவல்தான் 'தாயகம்' பத்திரிகையாக வெளிவந்த காலகட்டத்தில் வெளிவந்த எனது முதல் நாவல்.  மின்னூலை வாங்க


அறிவியல் மின்னூல்: அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்!

கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வ.ந.கிரிதரனின் அறிவியற்  கட்டுரைகள், கவிதைகள் & சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு 'அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்' என்னும் பெயரில் பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது.
சார்பியற் கோட்பாடுகள், கரும் ஈர்ப்பு மையங்கள் (கருந்துளைகள்), நவீன பிரபஞ்சக் கோட்பாடுகள், அடிப்படைத்துணிக்கைகள் பற்றிய வானியற்பியல் பற்றிய கோட்பாடுகள் அனைவருக்கும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னூலை அமேசன் தளத்தில் வாங்கலாம். வாங்க


அ.ந.க.வின் 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' - கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக , அமேசன் தளத்தில்...


அ.ந.கந்தசாமியின் இருபது கவிதைகள் அடங்கிய கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பு 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' ! இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியப்பரப்பில் அ.ந.க.வின் (கவீந்திரன்) கவிதைகள் முக்கியமானவை. தொகுப்பினை அமேசன் இணையத்தளத்தில் வாங்கலாம். அவரது புகழ்பெற்ற கவிதைகளான 'எதிர்காலச்சித்தன் பாடல்', 'வில்லூன்றி மயானம்', 'துறவியும் குஷ்ட்டரோகியும்', 'கைதி', 'சிந்தனையும் மின்னொளியும்' ஆகிய கவிதைகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுதி. இதனை வாங்க இங்கு அழுத்தவும்.


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி (பதினான்கு கட்டுரைகளின் தொகுதி)


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி - கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பாக அமேசன் இணையத்தளத்தில்! பதிவுகள்.காம் வெளியீடு! அ.ந.க.வின் பதினான்கு கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய தொகுதி. நூலை வாங்க


An Immigrant Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator) Format: Kindle Edition


I have already written a novella , AMERICA , in Tamil, based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. Then, adding some more short-stories, a short-story collection of mine was published under the title America by Tamil Nadu based publishing house Sneha. In short, if my short-novel describes life at the detention camp, this novel ,An Immigrant , describes the struggles and setbacks a Tamil migrant to America faces for the sake of his survival – outside the walls of the detention camp. The English translation from Tamil is done by Latha Ramakrishnan. To buy


America Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator)


AMERICA is based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. It describes life at the detention camp. Buy here