கடந்த கால நிகழ்வுகளின் பதிவு வரலாறாகும். எட்டுத்தொகை நூலான அகநானூற்றின் வழி அக்கால மக்களின் வரலாற்றினையும் சமுதாய வாழ்வியலையும் நாகரிகப் பண்பினையும் அறிய முடிகிறது. மேலும்  மூவேந்தர்களாகிய சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றிய குறிப்பும் காணப்படுகிறது. மூவேந்தர்கள் பற்றிக் காணலாகும் செய்தியினை எடுத்துரைப்பதே  இக்கட்டுரையின்  நோக்கமாகும்.

மூவேந்தர் மரபு

    தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பே மூவேந்தர் ஆட்சி அமைப்பு நிலை பெற்றுவிட்டதை,

வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பு  (தொல்.பொருள். 384)

 என்னும் கூற்றால் அறியலாம். மூவேந்தரைக் குறிப்பிடும் தொல்காப்பியர் சேர, சோழ, பாண்டியர் எனக் குறிப்பிடாமல் அவர் தம் மாலையினைப்

போந்தே வேம்பே ஆரென வரூஉம்
மாபெருந் தாணையர் மலைந்த பூவும் (தொல்.பொருள்.63)

எனக் கூறுகின்றார்.

மாலைக்கு உரிமையுடைய சேர,சோழ, பாண்டியர் என உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அகநானூறும் சேர, சோழ, பாண்டியரை மூவர் எனப் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றன. தமிழ் செழு மூவர் (அகம்.31:14) இதில் மூவர் என்று சேர, சோழ, பாண்டியரே குறிக்க வந்துள்ளது தெளிவாகின்றது.

சேரர்

வேந்தர் குடிபெருமையைச் சுட்டுவதற்கு  அவரின் குலப்பழமையை இறைமையோடு குவித்து வழங்குவது மரபாக இருந்திருக்கின்றது. சோழரை ஆரிய மரபினர் என்றும் சந்திர மரபினர் என்றும் இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன.

அன்னி

அன்னி குறுக்கைப் பறந்தலை,திதியன்
தொல் நிலை முழுமுதல் துமியப் பண்ணி (அகம். 45:9-10)

அன்னி என்பான் குறுங்கையின் கண்ணுள்ள போர்க்களத்தில் திதியன் என்பனாது புன்னைமரத்தின் பெரிய அடியை வெட்டி வீழ்த்தித் துண்டுகளாகிய பொழுது அவன் புகழைப் பாடி பரவிய கூத்தர் இன்னிசை முழக்கம் செய்தனர் என்ற குறிப்பு அகநானூற்றில் காணப்படுகிறது.

பிட்டன்

ஆனா நறவின் வண் மகிழ், பிட்டன்
பொருந்தா மன்னர் அருஞ்சமத்து உயர்ந்த (அகம். 77:16-17)

மேற்கண்ட  வரியின் வழி, சேரனின் படைத்தலைவனும், வளைந்த வில்லினைத் தன் பெரிய கையிற் கொண்டவனும், தள்ளினது களிப்பினை மிக விருப்பவமுமான பிட்டன் மன்னன் என்பவன், அடுத்த வேல் பகைவர்களுக்கு துன்பத்தைத் தரும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நசையின் வாழ்நர்க்கு நன்கலம் கரக்கும்
பொய்யா வாய்வாள், புனைகழல், பிட்டன் (அகம்: 14:11-12)

பிட்டன் என்பான் பழியற்ற போரில் வல்ல சேரனின் படைத்தலைவன் பரிசில் பெறும் வேட்கையுடன் வாழ்விற்குச் சிறந்த அணிகலன்கள் மிகுதியாகக் கொடுப்பவன். வெற்றிக்கும் தப்பாத வாட்படையும், வீரத்திற்கும் வெற்றிக்கும் கட்டப்பட்ட கழலினையும்  உடையவன் அவனது குதிரைமாலை மேகம் தவழ்கின்ற உயர்ந்த சிகரத்தையுடையது.

 சோழன் – பெரும்பூட் சென்னி

இவனைப் பற்றிய செய்தி அகநானூற்றில் ஒரு பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது.

……………..  ……….    திண்தேர்க்
 கணையன் அகப்படக் கழுமலம்  தந்த
பிணையன் கண்ணிப் பெரும்பூட்  சென்னி  (அகம்.4:12-14)

என்ற அகநானூற்றுப் பாடலில் குடவாயிற் கீரத்தனர், மலர்மாலைத் தலையில் சூடிய பெரும் பூட்சென்னி என்னும் சோழமன்னன், சேரனுக்கு உரிய கழுமலம் என்னும் ஊரை முற்றுகையிட்டு அதன் பகுதிகளை அழித்தான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கிள்ளிவளவன்

வளம்கெழு சோழர் விளங்கு படைநெறி
நிலங்களை வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி  (அகம். 205:9-10)

என அகநானூற்றில் நக்கீரர் என்னும் புலவர், கோசமுடைய படைகளைக் கொன்று நூழிலாட்டி, அவருடைய நிலத்தைக் கைக்கொள்ள விரும்பினான் கிள்ளி வளவன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தித்தன்

பரணர் என்னும் புலவர்,

மழைவளம் தருஉம் மாவண் தித்தன்
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண்  (அகம்: 6:4-5)

உறையூரில் இருந்து ஆட்சி புரிந்து வருபவன் சோழ மன்னன் தித்தன் இவனுடைய நாட்டின் மழை வளம் மிகுந்திருப்பதனால் நெல்வளம் மிகுந்து காணப்படும் என்று கூறியுள்ளார்.

நொச்சி வேள்த்தித்தன் உறந்தைக்
கல்முதிர் புறங்காட் டன்ன  (அகம்: 226:13-14)

என்ற அகநானூற்றுப்பாடலில் தன்னுடைய தலைநகரால் உறையூரில் உள்ள காட்டில் கற்கள் மிகுந்துள்ள காவற்காடு போன்று காணப்படும் என்று இவனைப் பற்றிக் குறிப்பிடப்படுள்ளது.

பாண்டியர்

சேர, சோழ வேந்தரின் தலைநகாங்களை விட பாண்டியரின் மதுரையும், கொற்கையும் சிறக்கப் பேசப்படுகின்றன. பாண்டிய நாட்டு பேரூர்களில் மதுரையைப் போல் கொற்கையும், சிறப்புற்று விளங்கியது.
இக்கொற்கைப் பட்டினத்தே இலக்கியங்கள் பலவாறு சிறப்பித்துள்ளன. அறம் பிறபுது பாண்டியர் கொற்கையைக் காத்து வந்தனர். என்பதை,

மறப்போர் பாண்டியர் அறதிற்காக்கும்
கொற்கை  (அகம்: 27:8-9)

என அகநானூறு புகழ்வதால் அறியலாம். அகநானூற்றில்  பாண்டியர்கள் மாறன், தென்னவன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பசும்பூண் வழுதி

இவணைப் பற்றிய செய்திகள் நற்றிணையில் (358) ஒரு பாடலும், அகநானூற்றில் ஒரு பாடலும் இடம் பெற்றுள்ளது. மதுரை மருதன் இளநாகனார் என்னும் புலவர்.

……………………..   …………… என்னார்
ஒருபுறம் கண்ட தாள்தோய் தடக்கை
வெல்போர் வழுதி  (அகம்.312:10-12)

பகைவர் தனக்கு அஞ்சி ஓடும்போது அவருடைய முதுகைப் பார்த்த முழங்காலைத் திண்டுகின்ற பெரியகையினையும், அப்பகைவரைத் தோற்கடிக்கும் வல்லமை கொண்ட போர்த்தொழிலையும் உடையவன் வழுதி என்னும் பாண்டிய மன்னன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பசும்பூண் பாண்டியன்

பரணர் என்னும் புலவர், வில்கொழுத்தானைப் பசும் பூண் பாண்டியன், தன் வெற்றியை கொண்டாடும் பொருட்டு, தன்னுடைய கொடிகளை உயர்த்திப்பிடித்தான் என்ற  செய்தியினைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

…………………… பொருநர்
செல்சமம் கடந்த செல்லா நல்லிசை
விசும்பினர் வெண்குடைப் பசும்பூண் பாண்டியர்
பாடுபெறு சிறப்பின் கூடல்அன்ன  (அகம். 213:10-13)

என்ற அகநானூறு பாடலில் வெண்கொற்கள் கொடையினையும், அணிகலன்களையும் கொண்ட பசும்பூண் பாண்டியன் மதுரை நகரில் இருந்து ஆட்சி புரிந்தான்.

வாடாப் பூவின் கொங்கர் ஒட்டி
நாடுபல தந்த பசும்பூண் பாண்டியன்  (அகம். 251:4-5)

என்ற பாடலில் நக்கீரர், பொற்பூவினை அணிந்து தன்னோடு போர் செய்ய வந்த கொங்கர்களை புறம்காட்டச் செய்து நாடு பலவற்றைக் கைப்பற்றிக் கொண்டான். பசும்பூண் பாண்டியர் என்ற பாண்டிய மன்னணை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன்

பரணர் என்னும் புலவர்,
………….. …………….. ……. மண் தார்
மையணி யானை மறப்போர்ச் செழியன்
பொய்யா விழவின் கூடற்பறந்தலை  (அகம்.116:12-14)

மலந்த பூமாலையும் கைக்கொண்டு அழகு செய்த பானையையும் மிகுந்த போர்த் தன்மையினை தன் தொழிலாகக் கொண்டவன் பாண்டியன் நெடுசெழியன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முடிவுரை

பரணர் பாடல்களில் வரலாற்றுச் செய்திகள் மிகுந்து காணப்படுகிறது. அகநானூற்றுப் பாடல்களில் மூவேந்தர்கள் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளதைக் காணமுடிகிறது. பழந்தமிழ்ப் புலவர்களும், மூவேந்தர்களுக்கு நிகரான இடத்தை வழங்கியிருக்கும் நிலையை மேற்குறிப்பிட்ட செய்திகளின் வழி அறியமுடிகிறது.

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


Main Menu

அண்மையில் வெளியானவை

விளம்பரம் செய்யுங்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' கிண்டில் பதிப்பு!

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா'  கிண்டில் பதிப்பாக..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (திருத்திய பதிப்பு) கிண்டில் மின்னூலாக:

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன்.

மின்னூலினை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7TLDRW

கட்டடக்கா(கூ)ட்டு முயல்கள்!: புகலிட அனுபவச் சிறுகதைகள்! - வ.ந.கிரிதரன் (Tamil Edition) Kindle Edition
நான் எழுதிய சிறுகதைகளில், புகலிட அனுபங்களை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட 23 சிறுகதைகளை இங்கு தொகுத்துத்தந்துள்ளேன். இச்சிறுகதைகள் குடிவரவாளர்களின் பல்வகை புகலிட அனுபவங்களை விபரிக்கின்றனந் -வ.ந.கிரிதரன் -

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T93DTW8

இந்நாவல் கனடாவிலிருந்து வெளிவந்த 'தாயகம்' பத்திரிகையில் தொண்ணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் 'அருச்சுனனின் தேடலும் அகலிகையின் காதலும்' என்னும் பெயரில் தொடராக வெளிவந்த நாவல். பின்னர் குமரன் பப்ளிஷர்ஸ் வெளியீடாக வந்த 'மண்ணின் குரல்' தொகுப்பிலும் வெளிவந்திருந்தது. இப்பொழுது ஒரு பதிவுக்காக, ஒரு சில திருத்தங்களுடன் வெளியாகின்றது. இலங்கைத் தமிழர்களின் போராட்டத்தவறுகளை, இயக்கங்களுக்கிடையில் நிலவிய அக, புற முரண்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றது.

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7XXM4R

பதிவுகள்: ISSN 1481 - 2991

பதிவுகள்  விளம்பரங்களை விரிவாக அறிய  அழுத்திப் பாருங்கள். பதிவுகள் இணைய இதழில் வெளியாகும் படைப்புகளின் கருத்துகளுக்கு அவற்றை எழுதியவர்களே பொறுப்பானவர்கள். பதிவுகள் படைப்புகளைப் பிரசுரிக்கும் களமாக இயங்குகின்றது. இது போல் பதிவுகள் இணைய இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்கள் அனைத்துக்கும் விளம்பரதாரர்களே பொறுப்பானவர்கள். 
V.N.Giritharan's Corner
                                                                                               Info Whiz Systems  டொமைன் பதிவு செய்ய, இணையத்தளம்  உருவாக்க உதவும் தளம்.
வீடு வாங்க & விற்க!

'
சாந்தி சந்திரன்
Shanthi Chandran

HomeLife/GTA Realty Inc.
647-410-1643  / 416-321-6969
5215 FINCH AVE E UNIT 203
TORONTO, Ontario M1S0C2

விளம்பரம் செய்ய

 
பதிவுகள். காம் மின்னூல் தொகுப்புகள் உள்ளே

 
'பதிவுகள்'
ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 
'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)
 
Logo Design: Thamayanthi Giritharan
பதிவுகளுக்குப் படைப்புகளை அனுப்புவோர் கவனத்துக்கு!
 உள்ளே
V.N.Giritharan's Corner


குடிவரவாளர் இலக்கியத்துக்கான ஆஸ்திரிய இருமொழிச் சஞ்சிகை!
வாசிக்க

அ.ந.கந்தசாமியின் நாவல் 'மனக்கண்' மின்னூல்!
வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' மின்னூல்!
பதிவுகளில் வெளியான சிறு நாவலான எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' தற்போது அமேசன் & கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக, பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் அகதி இளைஞன் ஒருவனின் முதற்காதல் அனுபவங்களை விபரிக்கும் புனைகதை.  மின்னூலினை வாங்க

                                         

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
'பதிவுகள்'   
ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்


Yes We Can IT TRAINING
 
* JOOMLA Web Development
* Linux System Administration
* Web Server Administration
*Python Programming (Basics)
* PHP Programming (Basics)
*  C Programming (Basics)
Contact GIRI
email: girinav@gmail.com

 

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை  கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $6.99 USD. வாங்க
 

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன். மின்னூலினை வாங்க


எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம்

 


வ.ந.கிரிதரனின் 'கணங்களும் குணங்களும்'

தாயகம் (கனடா) பத்திரிகையாக வெளிவந்தபோது மணிவாணன் என்னும் பெயரில் எழுதிய நாவல் இது. என் ஆரம்ப காலத்து நாவல்களில் இதுவுமொன்று. மானுட வாழ்வின் நன்மை, தீமைகளுக்கிடையிலான போராட்டங்கள் பற்றிய நாவல். கணங்களும், குணங்களும்' நாவல்தான் 'தாயகம்' பத்திரிகையாக வெளிவந்த காலகட்டத்தில் வெளிவந்த எனது முதல் நாவல்.  மின்னூலை வாங்க


அறிவியல் மின்னூல்: அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்!

கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வ.ந.கிரிதரனின் அறிவியற்  கட்டுரைகள், கவிதைகள் & சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு 'அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்' என்னும் பெயரில் பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது.
சார்பியற் கோட்பாடுகள், கரும் ஈர்ப்பு மையங்கள் (கருந்துளைகள்), நவீன பிரபஞ்சக் கோட்பாடுகள், அடிப்படைத்துணிக்கைகள் பற்றிய வானியற்பியல் பற்றிய கோட்பாடுகள் அனைவருக்கும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னூலை அமேசன் தளத்தில் வாங்கலாம். வாங்க


அ.ந.க.வின் 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' - கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக , அமேசன் தளத்தில்...


அ.ந.கந்தசாமியின் இருபது கவிதைகள் அடங்கிய கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பு 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' ! இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியப்பரப்பில் அ.ந.க.வின் (கவீந்திரன்) கவிதைகள் முக்கியமானவை. தொகுப்பினை அமேசன் இணையத்தளத்தில் வாங்கலாம். அவரது புகழ்பெற்ற கவிதைகளான 'எதிர்காலச்சித்தன் பாடல்', 'வில்லூன்றி மயானம்', 'துறவியும் குஷ்ட்டரோகியும்', 'கைதி', 'சிந்தனையும் மின்னொளியும்' ஆகிய கவிதைகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுதி. இதனை வாங்க இங்கு அழுத்தவும்.


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி (பதினான்கு கட்டுரைகளின் தொகுதி)


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி - கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பாக அமேசன் இணையத்தளத்தில்! பதிவுகள்.காம் வெளியீடு! அ.ந.க.வின் பதினான்கு கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய தொகுதி. நூலை வாங்க


An Immigrant Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator) Format: Kindle Edition


I have already written a novella , AMERICA , in Tamil, based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. Then, adding some more short-stories, a short-story collection of mine was published under the title America by Tamil Nadu based publishing house Sneha. In short, if my short-novel describes life at the detention camp, this novel ,An Immigrant , describes the struggles and setbacks a Tamil migrant to America faces for the sake of his survival – outside the walls of the detention camp. The English translation from Tamil is done by Latha Ramakrishnan. To buy


America Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator)


AMERICA is based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. It describes life at the detention camp. Buy here