ஆய்வுக் கட்டுரை வாசிப்போமா?பால் எனும் சொல் தமிழில் பிரிவு எனப் பொருள்படும். இதனை ஆங்கிலத்தில் Gender என்பர். இத்தகைய பால் எனும் அடிப்படையில் பிரிவாகக் கொண்டு ஆண்பால், பெண்பால் எனப் பகுப்பர். இத்தகைய பாகுபாடானது உலக மொழிகள் பலவற்றிலும் உள்ளது. ஆனால், உலக மொழிகளில் காணப்படும் பால் பகுப்பினை எடுத்து நோக்கின் “இயற்கைப் பால் பகுப்பு, இலக்கண பால் பகுப்பு என இரண்டு வகையாகப் பகுக்கலாம். இயற்கைப் பால் பகுப்பு என்பது உலகில் காணப்படும் மனிதர்களையும், விலங்கு, இடம், மரம், ஆறு போன்ற பிறவற்றையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது ஆகும். இலக்கணப் பால் பகுப்பு ஒவ்வொரு மொழிக்கும் சிறப்பானது. இலத்தீன் மொழியில் நட்சத்திரங்களைப் பெண் பாலாகப் பகுப்பர்” . அதுபோலவே இந்தி மொழியில் உயிரில் பொருட்களையும் ஆண்பால், பெண்பால் எனப் பகுப்பர். இலக்கணப் பால் பகுப்புக்கு முக்கியக் காரணம் மொழியின் அமைப்பேயாகும்.

இதனடிப்படையில் தமிழில் உயர்திணையை ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால் எனப் பகுக்கின்றனர். “தமிழ் மொழியில் உயர்திணையை ஆண்பால், பெண்பால், பலர் பால் என மூன்றாகப் பகுப்பதற்கு காரணம் தமிழ் மொழியில் காணப்படும் பதிலீடு பெயர்களேயாகும். அவன், அவள், அவர் என்ற மூன்று பதிலீடு பெயர்களை உயர்திணை கொண்டிருப்பதால்தான் இது மூன்று பால்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உயர்திணையில் ஒருமையில் ஆண், பெண் வேறுபாடு உள்ளதேயன்றிப் பன்மையில் இவ்வேறுபாடு இல்லை. இதனால்தான் பலர்பால் எனப் பிரித்தனரேயன்றி ஆண்பால் பன்மை என்றோ, பெண்பால் பன்மை என்றோ பிரித்திலர் எனத் தமிழில் இலக்கணப் பகுப்பாக, உயர்திணையில் ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால் என்று பிரிக்கக் காரணம் அறியலாம்.

“தமிழ் முதலிய திராவிட மொழிகளில் பெயர்ச் சொற்கள் திணை, பால் பாகுபாடற்ற நிலையிலிருந்து இரு திணை ஐம்பாற் பகுப்பு, படிப்படியே வளர்ந்து அமையப் பெற்றது” தமிழ் வரலாற்று இலக்கணத்தில் ஆ வேலுப்பிள்ளை குறிப்பிடுகின்றார். ஆகவே இது தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு முந்தைய நிலை எனவும் உணரலாம். இவ்வாறுள்ள பால் பகுப்பினைக் கொண்டு தமிழ் மொழியில் உயர்திணைப் பெயர், அஃறிணைப் பெயர், விரவுப் பெயர்கள் என மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக மனிதரைச் சுட்டும் பெயர் உயர்திணை என்றும், மனிதர் அல்லாத ஏனைய உயிருள்ள உயிரற்ற பொருள் அனைத்தையும் சுட்டும் பெயர்கள் அஃறிணை என்றும், இரண்டிலும் விரவி வருவதை விரவுப் பெயர்கள் என்றும் பகுப்பர்.

இப்பாகுபாடானது வாக்கியத்தில் எழுவாய்க்கும், பயனிலைக்கும் உள்ள உறவின் அடிப்படையில் அமைகின்றது தமிழில் பால் என்ற பாகுபாடானது ஆண், பெண் என்ற அடிப்படையிலும், ஒருமை, பன்மை என்ற அடிப்படையிலும் அமைந்துள்ளது. உயர்திணை ஒருமைப் பெயர்கள் ஆண்பால், பெண்பால் என்றும், உயர்திணை பன்மைப் பெயர்கள் பலர்பால் எனவும் பகுக்கப்படுகின்றன. அஃறிணை ஒருமைப் பெயர் ஒன்றன் பால் எனவும் அஃறிணை பன்மைப் பெயர்கள் பலவின் பால் எனவும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

அஃறிணையும் உயர்திணையும்

தமிழ் மொழி இலக்கணப் பகுப்பில் அஃறிணை உயர்திணை எனும் பகுப்பு பல நுட்பமான செய்திகளை உள்ளடக்கியதாகவே காணப்படுகிறது. இதன் பெயர் சூட்டலும், பொருண்மையும் மிகுந்த மானுட நேய மாண்பினை கொண்டுள்ளதை அவதானிக்க முடிகின்றது. உயர்திணை எனும் சொல்லுக்கு எதிர்சொல் கீழ்த்திணை அல்லது தாழ்த்திணை எனவே இடம்பெறும். ஆனால் அவ்வாறு வருமானால் அது இழிவான பொருண்மையை கொண்டதாக அமைந்துவிடும் எனக்கருதிய தொல்காப்பியர் உயர் அல்லாத திணை “அஃறிணை” என பெயர் சூட்டியுள்ளார்.

குழந்தையும் அஃறிணையும்

ஆங்கில இலக்கணம் உலகப்பொருட்களை உயிர் உள்ளன, உயிர் அற்றன எனப்பகுக்க தமிழ் இலக்கணம் அஃறிணை,உயர்திணை என மானுட நேய நோக்கில் பகுப்பதை கண்டோம். அதைப்போல தமிழ் இலக்கணம் குழந்தைகளை அஃறிணையில் சேர்க்கின்றன. அதற்குரிய காரணமாக மனிதன் என்பவன் உடல் தோற்றத்தால் மட்டும் அளவிட முடியாது எனவும் உள்ளத்தின் வளர்ச்சியுடன் மட்டுமே அவற்றை உறுதி செய்திட முடியும் என அறுதியிட்டு கூறுகின்றது.

பால் காட்டும் விகுதிகள்

அவற்றுள் ஆண்பால் பெயர்கள் அன், ஆன் எனும் விகுதிகளையும், பெண்பால் அள், ஆள் எனும் விகுதிகளையும் இலக்கண நிலையிலும் பேச்சு நிலையில் ஐ, இ, ஆட்டி, ஆத்தி போன்ற விகுதிகளையும் பெற்று வரும். பலர் பால் விகுதிகளாக அர், ஆர், கள், ஓர், மார் முதலியன வரும். ஒன்றன் பால் விகுதியாக, „து‟ என்பது வரும். பலவின்பால் விகுதியாக, „கள்‟ என்பது வரும். இவ்விகுதிகள் இலக்கிய வழக்கு, பேச்சு வழக்கு எனும் இரட்டை வழக்கினைக் கொண்டுள்ளன. தமிழ் மொழியில் மேற்காணும் பால் காட்டும் விகுதிகள் உள்ளன. இனி, பேச்சு வழக்கினை மட்டுமே கொண்டுள்ள களப்பகுதிப் பழங்குடி மொழிகளில் காணப்படும் பால் காட்டும் விகுதிகளை அதன் பயன்பாட்டு நிலையைக் கொண்டு காணலாம்.

ஆண் பால் விகுதிகள்

ஆண்பாலை உணர்த்தும் விகுதிகளைப் பெற்று வருவன ஆண்பால் விகுதிகள் எனப்படும். “ஆண்பால் பெயர்கள் எழுவாயாக வரும்போது அவற்றின் பயனிலையாக வரும் வினைமுற்றுக்கள் ஆண்பால் காட்டும் நிலையில் ஆண்பால் விகுதிகளைக் கொண்டு நிற்கும்”

இவ்வாறு வரும் விகுதிகள் ஆண்பால் பெயர்களின் பதிலாக உள்ளதைக் காணலாம். ஆண்பால் விகுதிகளைக் குறித்து தொல்காப்பியர்,

“னஃகான் ஒற்றே ஆடூஉ அறிசொல்” (தொல். 488)

“அன் ஆன் அள் ஆள் என்னும் நான்கும்

ஒருவர் மருங்கில் படர்க்கைச் சொல்லே” (தொல். 690)

என்று குறிக்கிறார். இதன்மூலம் ஆண்பால் விகுதிகளாக அன், ஆன் ஆகியன உள்ளதாக அறியமுடிகிறது. இதனோடு „ஒன்‟ என்பதும் வருமென்கிறார். சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் ஆண்பால் விகுதிகளைக் கணக்கிடும்போது “சங்க இலக்கியத்தை முழுமையாகக் கொண்டு அன் விகுதி 1159 இடங்களிலும், ஆன் விகுதி 652 இடங்களிலும், ஒன் விகுதி 519 இடங்களிலும் பயின்று வந்துள்ளதாக அறியமுடிகிறது இவ்வாறுள்ள நிலையில் ஒன் எனும் விகுதி சங்க காலத்திற்குப் பிறகு வழக்கொழிந்து விட்டது. தற்கால நிலையில் „அன்‟, „ஆன்‟ எனும் விகுதிகளேஆண்பாலை உணர்த்தும் விகுதிகளாக உள்ளமையைக் காணமுடிகிறது. நீலகிரி மாவட்ட பழங்குடி மக்களின் வழக்கில் உள்ள ஆண்பால் விகுதிகள் எவ்வாறு பழந்தமிழுடன் எத்தகு உறவினை கொண்டுள்ளது என்பதை காணலாம்.

காட்டுநாயக்கர் பழங்குடிகளிடம் ஆண்பால் விகுதிகளாக ‘என்’ பின்வரும் நிலையில் உள்ளதைக் காணமுடிகிறது.

ஒப்பென் – ஒருவன் , கொல்லென் – கொல்லன் ,குரும்பென் – குறும்பன் தொட்டவென் , பெரியவன் „என்‟ எனும் இவ்வாண்பால் விகுதியானது, தமிழ் மொழியில் காணப்படும் „அன்‟ விகுதியோடு தொடர்புடையதாக உள்ளது.

பெட்டக்குறும்பர் பழங்குடிகளிடம் ஆண்பால் விகுதிகளாக „அன், என், ன்‟ போன்றவை உள்ளன. அவற்றுள் தமிழ் மொழியிலிருந்து வேறுபட்டுக் காணப்படும் விகுதிகளாக „என், ன்‟ ஆகியன உள்ளன. ஆனால், பொருண்மை நிலையில் இவ்விகுதிகள் „அன்‟ என்பதோடு தொடர்புற்றுள்ளதைக் உணரமுடிகிறது. இதனை பின்வரும் சான்றுகளோடு காணலாம்.

‘என்’ தோளென் – பணியன், குர்ப்பென் – குறும்பன், மூனென் – மூடன்

‘அன்’ உடுகன் – இளைஞன் , புச்சன் - புதியவன்

‘ன்’ பிடாலன் – முள்ளுக்குறும்பன் , பௌன் - வெள்ளன் , பட்ன் – செட்டி , தட்ன் - ‘தட்டான் , தொட்ன் - பெரியவன் , குட்ன் - குருடன

முள்ளுக்குறும்பர் வழக்கில் காணப்படும் ஆண்பால் விகுதிகளாக „என்‟, „அன்‟ ஆகியவை உள்ளன.

‘என்’ - அப்பென் – அப்பா , பெப்பென் – பெரியப்பா , எளாப்பென் – சித்தப்பா அம்மச்சென் – மாமனார் ,அனியென் - தம்பி

‘அன்’ - அலியன் - மச்சான் , முத்தப்பன் – மூத்தவர் , மருமெகன் – மருமகன், அம்மாவன் – தாய்மாமன் என வழக்கில் உள்ளன .

பணியர்களின் வழக்கில் ஆண்பால் விகுதிகளாக வருவன „என்‟, „ஆன்‟, „அன்‟, „பெண்‟, „காரென்‟ ஆகியனவாகும்.

‘என்’ - அப்பென் – அப்பா, மகென் – மகன் , பெரென் – பெயரன்

‘காரென்’ - பணிக்காரென் – வேலைக்காரன் , காக்காரென் - இசுலாமிய மலையாளி

மேற்கண்ட சான்றுகளின் அடிப்படையில் பழங்குடிகளான காட்டுநாயக்கர், பெட்டக்குறும்பர், முள்ளுக்குறும்பர், பணியர் ஆகியோர் வழக்கில் ஆண்பால் ஈறுகளாக அன், ஆன், என், ன், இ, வென், பென், காரென் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. இவற்றைத் தமிழில் காணப்படும் ஆண்பால் ஈறுகளான அன், ஆன் ஆகியவற்றோடு ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது இவர்களது வழக்கில் காணப்படும் ஒலி மாற்ற நிலைகளால் மட்டுமே அன், ஆன், தவிர்த்த „என்‟, „ன்‟, „இ‟, „வென்‟, „பென்‟, „காரன்‟ ஆகிய ஆண்பால் ஈறுகள் வேறுபட்டு வருவதை உணரமுடிகிறது.

பெண்பால் விகுதிகள்

பெண்பால் பெயர்களும் ஆண்பால் பெயர்களைப் போன்று எண், திணை, பால் காட்டுவனவே. இவ்விலக்கணக் கூறுகள் அனைத்தையும் ஒருசேரக் காட்டுவனவாகப் பெண்பால் விகுதிகள் உள்ளன. பண்டைத் தமிழில் பெண்பால் பதிலிடு பெயர்களாக அவள், இவள், உவள் என்று மூன்று பதிலிடு பெயர்கள் காணப்படுகின்றன. தொல்காப்பியரும் „அவள், இவள், உவளென வரூஉம்‟ பெயரும் என்கிறார். பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான சங்கப்பாக்களில் இம்மூன்று பெண்பால் பெயர்களும் காணக்கிடக்கின்றன. “இவள் என்ற பெயர் சங்கப் பாக்கள் அனைத்திலும், அவள் என்பது பதிற்றுப்பத்து, பத்துப்பாட்டு ஆகியவற்றில் மட்டும் காணக்கிடக்கின்றன. உவள் என்ற சொல் பரிபாடலில் மட்டுமே காணப்படுகின்றது”

இவ்வாறு வரும் பெண்பால் பெயர்களுள் காணப்படும் விகுதிகளைக் காணலாம். பழந்தமிழில் அள், ஆள், ஒள், இ ஆகியன பெண்பாலைக் குறித்து வரும் விகுதிகளாக உள்ளன. இவ்விகுதிகள் ஆண்பால் விகுதிகளில் வேறுபடுகின்றனவே அன்றி ஆண்பால் விகுதிகளின் பண்புகள் அனைத்தையும் பெறுகின்றன. “இவ்விகுதிகளுள் பழந்தமிழ்ப் பாக்களில் „அள்‟ பெரும்பான்மையும் பயின்று வந்துள்ளது எனவும் பின் பழந்தமிழ் நூற்களில் ஆள் விகுதி பெருவரவினதாகவும் உள்ளது எனவும், „ஒள்‟ விகுதி முன் பழந்தமிழில் மிகுந்தும் பின் பழந்தமிழ் குறைந்தும், „இ‟ என்ற விகுதியும் மிகவும் குறைந்தும் காணப்படுவதை அறியமுடிகிறது”

மேற்காணும் பெண்பால் விகுதி நான்கனுள் இன்றளவும் பயன்படுவது „ஆள்‟ என்ற விகுதி என்பதை அறியமுடிகிறது. தற்காலத் தமிழில் அள், ஆள், ஒள், இ எனும் பெண்பால் விகுதிகளோடு „ஐ‟, „ஆட்டி‟,„ஆத்தி‟ போன்ற விகுதிகளும் சேர்ந்துள்ளன. இவ்வாறு தமிழில் இலக்கிய நிலையிலும் வழக்கு நிலையிலும் காணப்படுகின்றன. இனி, பழங்குடிகளது வழக்கில் காணலாகும் பெண்பால் விகுதிகளைக் காணலாம்.

ஓளு - பெரியோளு - பெரியவள் , நல்லோளு -நல்லவள், செறியோளு - சிறியவள்

மேற்காணும் நிலைகளில் முள்ளுக்குறும்பர் வழக்கில் காணும் பெண்பால் விகுதிகளில் „ட்டி‟, „ஆட்டி‟ எனும் விகுதிகள் தமிழின் பெண்பால் விகுதியான „ஆட்டி‟ என்பதோடு வைத்து எண்ணத்தக்கனவாய் உள்ளன. தவிர „ளு‟ எனும் விகுதி „அள்‟ எனும் தமிழ் விகுதிக்கு நிகரான பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளதைக் உணரமுடிகிறது. „இ‟ எனும் விகுதியும் தமிழ்ப் பெண்பால் விகுதியான „இ‟ என்பதோடு எண்ணத்தக்கது. „ச்சி‟ என்பதும் „இகரப்‟ பெண்பால் விகுதியோடு தொடர்புடையது. முள்ளுக்குறும்பர் வழக்கில் தனித்தன்மையான விகுதியாகக் காணப்படுவது „ஓளு‟ என்பது மட்டுமே. பழந்தமிழில் காணப்படும் „ஒள்‟ எனும் பெண்பால் விகுதியோடு தொடர்புடையது என்பது இதன் தனித்தன்மையாகும். வேறு பழங்குடி மொழிகளில் இவ்விகுதியைக் காண இயலவில்லை. இவ்விகுதி முள்ளுக்குறும்பர் மொழியினது பழந்தமிழ் உறவு நிலையைக் காட்டுகிறது.

இவ்வாறு பழங்குடி மக்கள் வழக்கு மொழிகளில் பால்பகுப்பு ஆண்பால் விகுதிகளாகவும் பெண் பால் விகுதிகளாகவும் பழந்தமிழுடன் உறவுடையதாகவும் உள்ளதை காணும் பொழுது இவை திராவிட மொழி உறவின் நிலையினை உணர்த்துவதாகவே உள்ளது.

பார்வை நூல்கள்

1.தொல்காப்பியம் மூலம்

2.நன்னூல் மூலம்

3.ஆ வேலுப்பிள்ளை - தமிழ் வரலாற்று இலக்கணம்

4. செ துரைமுருகன் - கூடலூர் வட்டார தொல்பழங்குடிகளின் வழக்கு தமிழ் ஆய்வேடு


இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


Main Menu

அண்மையில் வெளியானவை

விளம்பரம் செய்யுங்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' கிண்டில் பதிப்பு!

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா'  கிண்டில் பதிப்பாக..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (திருத்திய பதிப்பு) கிண்டில் மின்னூலாக:

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன்.

மின்னூலினை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7TLDRW

கட்டடக்கா(கூ)ட்டு முயல்கள்!: புகலிட அனுபவச் சிறுகதைகள்! - வ.ந.கிரிதரன் (Tamil Edition) Kindle Edition
நான் எழுதிய சிறுகதைகளில், புகலிட அனுபங்களை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட 23 சிறுகதைகளை இங்கு தொகுத்துத்தந்துள்ளேன். இச்சிறுகதைகள் குடிவரவாளர்களின் பல்வகை புகலிட அனுபவங்களை விபரிக்கின்றனந் -வ.ந.கிரிதரன் -

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T93DTW8

இந்நாவல் கனடாவிலிருந்து வெளிவந்த 'தாயகம்' பத்திரிகையில் தொண்ணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் 'அருச்சுனனின் தேடலும் அகலிகையின் காதலும்' என்னும் பெயரில் தொடராக வெளிவந்த நாவல். பின்னர் குமரன் பப்ளிஷர்ஸ் வெளியீடாக வந்த 'மண்ணின் குரல்' தொகுப்பிலும் வெளிவந்திருந்தது. இப்பொழுது ஒரு பதிவுக்காக, ஒரு சில திருத்தங்களுடன் வெளியாகின்றது. இலங்கைத் தமிழர்களின் போராட்டத்தவறுகளை, இயக்கங்களுக்கிடையில் நிலவிய அக, புற முரண்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றது.

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7XXM4R

பதிவுகள்: ISSN 1481 - 2991

பதிவுகள்  விளம்பரங்களை விரிவாக அறிய  அழுத்திப் பாருங்கள். பதிவுகள் இணைய இதழில் வெளியாகும் படைப்புகளின் கருத்துகளுக்கு அவற்றை எழுதியவர்களே பொறுப்பானவர்கள். பதிவுகள் படைப்புகளைப் பிரசுரிக்கும் களமாக இயங்குகின்றது. இது போல் பதிவுகள் இணைய இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்கள் அனைத்துக்கும் விளம்பரதாரர்களே பொறுப்பானவர்கள். 
 
வீடு வாங்க & விற்க!

'
ரொரன்றோ' பெரும்பாகத்தில், ஃபுளோரிடாவில் வீடுகள் வாங்க,
விற்க அனுபவம் மிக்க என்னை நாடுங்கள்.
சாந்தி சந்திரன்
Shanthi Chandran

HomeLife/GTA Realty Inc.
647-410-1643  / 416-321-6969
5215 FINCH AVE E UNIT 203
TORONTO, Ontario M1S0C2
விளம்பரம் செய்ய

  பதிவுகள். காம் மின்னூல் தொகுப்புகள் உள்ளே

 
'பதிவுகள்'
ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 
'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)
 
Logo Design: Thamayanthi Giritharan
பதிவுகளுக்குப் படைப்புகளை அனுப்புவோர் கவனத்துக்கு!
 உள்ளே


குடிவரவாளர் இலக்கியத்துக்கான ஆஸ்திரிய இருமொழிச் சஞ்சிகை!
வாசிக்க

அ.ந.கந்தசாமியின் நாவல் 'மனக்கண்' மின்னூல்!
வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' மின்னூல்!
பதிவுகளில் வெளியான சிறு நாவலான எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' தற்போது அமேசன் & கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக, பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் அகதி இளைஞன் ஒருவனின் முதற்காதல் அனுபவங்களை விபரிக்கும் புனைகதை.  மின்னூலினை வாங்க

                                         

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
'பதிவுகள்'   
ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்


Yes We Can IT TRAINING
 
* JOOMLA Web Development
* Linux System Administration
* Web Server Administration
*Python Programming (Basics)
* PHP Programming (Basics)
*  C Programming (Basics)
Contact GIRI
email: girinav@gmail.com

 

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை  கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $6.99 USD. வாங்க
 

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன். மின்னூலினை வாங்க


எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம்

 


வ.ந.கிரிதரனின் 'கணங்களும் குணங்களும்'

தாயகம் (கனடா) பத்திரிகையாக வெளிவந்தபோது மணிவாணன் என்னும் பெயரில் எழுதிய நாவல் இது. என் ஆரம்ப காலத்து நாவல்களில் இதுவுமொன்று. மானுட வாழ்வின் நன்மை, தீமைகளுக்கிடையிலான போராட்டங்கள் பற்றிய நாவல். கணங்களும், குணங்களும்' நாவல்தான் 'தாயகம்' பத்திரிகையாக வெளிவந்த காலகட்டத்தில் வெளிவந்த எனது முதல் நாவல்.  மின்னூலை வாங்க


அறிவியல் மின்னூல்: அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்!

கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வ.ந.கிரிதரனின் அறிவியற்  கட்டுரைகள், கவிதைகள் & சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு 'அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்' என்னும் பெயரில் பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது.
சார்பியற் கோட்பாடுகள், கரும் ஈர்ப்பு மையங்கள் (கருந்துளைகள்), நவீன பிரபஞ்சக் கோட்பாடுகள், அடிப்படைத்துணிக்கைகள் பற்றிய வானியற்பியல் பற்றிய கோட்பாடுகள் அனைவருக்கும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னூலை அமேசன் தளத்தில் வாங்கலாம். வாங்க


அ.ந.க.வின் 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' - கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக , அமேசன் தளத்தில்...


அ.ந.கந்தசாமியின் இருபது கவிதைகள் அடங்கிய கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பு 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' ! இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியப்பரப்பில் அ.ந.க.வின் (கவீந்திரன்) கவிதைகள் முக்கியமானவை. தொகுப்பினை அமேசன் இணையத்தளத்தில் வாங்கலாம். அவரது புகழ்பெற்ற கவிதைகளான 'எதிர்காலச்சித்தன் பாடல்', 'வில்லூன்றி மயானம்', 'துறவியும் குஷ்ட்டரோகியும்', 'கைதி', 'சிந்தனையும் மின்னொளியும்' ஆகிய கவிதைகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுதி. இதனை வாங்க இங்கு அழுத்தவும்.


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி (பதினான்கு கட்டுரைகளின் தொகுதி)


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி - கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பாக அமேசன் இணையத்தளத்தில்! பதிவுகள்.காம் வெளியீடு! அ.ந.க.வின் பதினான்கு கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய தொகுதி. நூலை வாங்க


An Immigrant Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator) Format: Kindle Edition


I have already written a novella , AMERICA , in Tamil, based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. Then, adding some more short-stories, a short-story collection of mine was published under the title America by Tamil Nadu based publishing house Sneha. In short, if my short-novel describes life at the detention camp, this novel ,An Immigrant , describes the struggles and setbacks a Tamil migrant to America faces for the sake of his survival – outside the walls of the detention camp. The English translation from Tamil is done by Latha Ramakrishnan. To buy


America Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator)


AMERICA is based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. It describes life at the detention camp. Buy here