முன்னுரை:
சொல்லப் புகுவதனைத் தக்க ஒப்புமை கொண்டு உணர்த்துவது உவமை. பேச்சிலும், எழுத்திலும் உவமையைக் கையாளாதவர் எவருமிலர் எனலாம். புலி போலப் பாய்ந்தான், மான்போல ஓடினாள் என எளிய மக்களும் உவமை கூறக் காண்கிறோம். அணிகட்கெல்லாம் தாயாக விளங்குவது உவமை அணியே… சொல்லப் புகும் கருத்து உவமையால் வலிவு பெறுகிறது.

பெருங்கதை உவமை:
பெருங்கதையில் நானூற்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் உவமைகள் ஆளப்பட்டுள்ளன. பெருங்கதையாகிய தங்க வளையலில் உவமைகளாயாகிய மணிக்கற்களைப் பொருத்தமுறப் பதித்து ஆசிரியர் ஒளி கூட்டியுள்ளார்.
ஒரே அடியில் உவமைகளை எடுத்தாண்டு உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்வதில் கொங்குவேள் சிறப்பிடம் பெறுகிறார்.

பட்டும் படாப்பேச்சு:
ஒருவரிடம் பலர் வந்து ஒன்றை வேண்டும் போது அவர் கூறும் மறுமொழி, கேட்பவர் தங்கட்குக் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கைக்கு இடம் தந்தும் அதே வேளை அவர் எவ்விதப் பிடியும் கொடுக்காமலும் பேசுவதற்குக் குரங்கு தன் குட்டியைத் தாங்குவது உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. குட்டி தன்னை நன்றாகப் பற்றிக் கொள்ளத் தாய்க்குரங்கு இடந்தருகிறதேயன்றித் தான் குட்டியைப் பற்றிப் பிடிப்பதில்லை. இவ்வுவமையை ஆசிரியர் கொங்குவேள் பிரச்சோதனன் மூலம் பொருந்திக் காட்டுகிறார்.

மரனிவர் குரங்கின் மகக்கோட் போல
நிலைமையொடு தெரிதரு நீதியனாகி
ஆவது துணிதுணை ஆசையின் நிறீஇ
பிரச்சோதனன் பேசினான்.

தந்தை உள்ளம்:
வாசவதத்தை குறிப்பதற்காகச் சாலில் நீரைப் பெய்து சூரிய வெப்பத்தில் சுட வைத்தனர். மேலுள்ள நீர், வெப்பத்தால் இளஞ்சூடாய் இருந்தது. சாலின் ஆழத்தே இருந்த நீரோ தண்ணெனக் குளிர்ந்து இருந்தது. மேற்பரப்பில் வெது வெதுப்பாயும் ஆழத்தில் குளிர்ச்சியாயுமுள்ள தன்மைக்கு அரியதோர் உவமை காட்டப்படுகிறது. தந்தை மகனிடம் கொள்ளும் வெகுளி வெளித் தோற்றத்தில் கடுமையாகத் தென்படும், ஆனால், உள்ளத்தின் ஆழத்திலோ அன்பு நிறைந்திருக்கும். வெளிப்படக் கடிந்து கொண்டாலும் உள் மனத்தில் மகன்பால் ஈரம் படிந்திருக்கும். அதுபோலச் சாலின் மேற்பரப்பில் நீர் வெதுவெதுப்பாயும் உள்ளே குளிர்ச்சியாயும் இருந்ததாம்.

தன்ன மகவயிற் றவாஅத் தாதைக்கு
முன்ன ரெழுந்த முழுக்கதம் போலப்
புறவயிற் பொம்மென வெம்பி அகவயின்
தண்மை அடக்கிய நுண்ணிறைத் தெண்ணீர்,
சாலில் இருந்தது.

திருத்தப்படாத மகன்
வாசவதத்தை திருமணம் நடந்ததும் உதயணன்,”காலையும், பகலும் கையறு மாலையும் ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும்” என்ற கால வேறுபாடின்றி அவள் இன்பதிலேயே ஆழ்ந்து கிடந்தான். தலைநகரை ஆரணி அரசன் கைப்பற்றி ஆண்டதையும் கருதவில்லை. தம்பியரையும் நினைக்கவில்லை. அரச கருமங்களையும் ஆற்றவில்லை. மனம் போனவாறு வாசவதத்தையிடமே வசித்து வந்தான். இச்செயல் தந்தையாலே தண்டித்துத் திருத்தப்படாதவனும் தானே சிந்திக்கும் உணர்ச்சியல்லாதவனுமான பேதை மகன் தான் செய்ய வேண்டியதை ஆய்ந்து தெளிந்து செய்யாது மனம் போன போக்கில் செல்வது போலாயிற்று என்கிறார் கொங்குவேள்.

உதயணன்,
தந்தையொ டொறுக்கப் படாஅன் சிந்தை
அகனுணர் வில்லா மகனே போலத்
தன்மனம் பிறந்த ஒழுக்கினன் ஆகி,
வாசவதத்தையுடனேயே உறைந்து வந்தான்.

பெற்றதை இழந்தவன்:
வாசவதத்தையைக் கனவில் கண்ட உதயணன் தழுவச் செல்கையில் அவள் உருவம் மறைந்தது. துயிலும் கலைந்தது. உயிரனையாளைக் கனவில் கண்டு மகிழ்ந்த மகிழ்ச்சி இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்தது. பெறுதற்கரிய மணியைப் பெற்ற வறியவன் ஒருவன் அதனை மிக ஆழமான மடுவில் நழுவ விட்டு வருந்தி நின்ற நிலையை அடைந்தான் உதயணன்,

பெருமணி பெற்ற நல்குர வாளன்
அருமணி குண்டு கயத்திட் டாங்கு
எல்லையற்ற வருத்தம் கொண்டான்.

புலவர் தொழில்:
நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அம் மயிர்வினைக் கல்யாணத்திற்குப் பந்தல் அமைக்கப்பட்டது. பந்தல் வினைச் சிற்பியர் நல்ல இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, கல், ஓடு, புல், உமி, மயிர்,என்பு முதலியனவும் இவை போல் வனவுமாகிய பொருந்தாப் பொருள்களை மண்ணினின்றும் அரித்தெடுத்து அகற்றி, மேடும் பள்ளமுமின்றி விரவி, ஒப்பனைப் பொருள்களால் ஒப்பனை செய்து பந்தலிட்டனர். இச்செயல் நல்லிசை; புலவர் செய்யுள் செய்யுங்கால் பொருளற்ற பதர்ச் சொல், நுண் பொருளில்லாத எண் பொருள் முதலியவற்றை ஆராய்ந்து நீக்கி, பொருள் நிறைந்த சொல்லால் அதனைப் புனைவது போன்றிருந்தது.

பதர்ச்சொல் பருப்பொருள் பன்னுபு நீக்கிப்
பொருட்சொல் நிரப்பும் புலவர் போலக்
கல்லும் ஒடும் புல்லும் கரியும்
உமியும் மயிரும் என்பும் உட்பட
அமைவில் தன்மைய அரித்துடன் களைந்து,
பந்தலிட்டனர்.

சுட்டுக்கோல்:
கௌசாம்பி நகரில் அரண்மனைக்கு மட்கலம் வனையும் குயவன் ஒருவன் இருந்தான். உதயணன் சிறைப்பட்டு உச்சயினிக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட போது அவன் நண்பர்கள் மாற்றுருவுடன் அவ்வூரை அடைந்தனர். அந்த மறவர் கூட்டத்துள் குயவனும் ஒருவன். துன்பம் நேர்ந்த காலத்தில் தன் இன்பத்தைத் துறந்து தீயினுள் புகும் சுட்டுக்கோல் போன்று நட்பின் பொருட்டுத் தன் நாட்டினைத் துறந்து வேந்தனைச் சிறைவீடு கொள்ளும் அவாவினால் உச்சயினி அடைந்தான்.

இட்டிடர்ப் பொழுதின் இன்பம் நீக்கிக்
கட்டழற் புகூஉம் சுட்டுறு கோல்போல்
நட்டை யிட்டு நாட்டகம் துறந்துதம்
பெருமகற் கொள்ளும் வேட்கையிற் போந்த
குயமகன்.

என்று அவன் பாராட்டப்படுகின்றான்.

வித்தோப்பும் உழவன்:
விளைவை எதிர் நோக்கும் உழவன் விளைச்சலுக்கான வித்தினை அறிந்து, தேடி, அரணிட்டுப் பாதுகாக்கின்றான். அதுபோல வீடு பேராகிய விளைவினை வேண்டுவோர் அதற்கு வித்தாகிய தவத்தினை அரணிட்டுக் காக்க வேண்டும்.

வளைவித் தாரும் வாயில் நாடி
விளைவித் தோம்புதும் வேண்டிய தாமென
ஒடுக்கி வைக்கும் உழவன் போல
அடுத்த ஊழிதோ றமைவர நில்லா
யாக்கை நல்லுயிர்க்கு அரணம் இதுவென
மோக்கம் உன்னிய முயற்சியே னாகி,

தவம் செய்து இருப்பதாக விரிசிகையின் தந்தை உதயணனிடம் கூறினார். விளைவுக்கு மூலம் வித்து. வீடு பேற்றுக்கு மூலம் தவம்.

நீதி புகட்டல்:
காட்டிலிருந்து புதிதாகக் கைப்பற்றி வந்த யானையைப் பயிற்றுவிக்கும் பாகர் போன்று நல்ல கருத்துக்களை இடைவிடாது எடுத்துக்கூறி அறிவு புகட்ட வேண்டும்.

புதிதிற் கொண்ட பூக்கலின் வேழம்
பணிசெயப் பிணிக்கும் பாகர் போல
நீதி யாள ராதி யாகிய திறத்திற்.

காட்ட வேண்டுவது கற்றறிந்தார் கடன். புதிதாகக் கொண்ட யானை எளிதில் கட்டுப்படாதாயினும் பாகர் எல்லா முயற்சியும் எடுத்து அதனைப் பிணிப்பர். அதுபோல் நீதிகளைக் கேட்போர் எளிதில் கொள்ளாராயினும் பன்முறையும் எடுத்துச் சொல்லி அவற்றை ஏற்கச் செய்ய முயல வேண்டும்.

காதலர் நெஞ்சம்:
உதயணன், வாசவதத்தை இருவரும் கண்ட அளவில் காதல் கொண்டனர். ஒருவரை ஒருவர் நினைந்து உருகினர். ஒரு கணமும் ஓய்வின்றி ஒரே எண்ணத்தில் சுழன்று கொண்டிருந்து உள்ளம் திகிரியின் சுழற்சியைப் போல ஆயிற்று.

இருவர் நெஞ்சமும் இடைவிடல் இன்றித்
திரிதரல் ஓயாது திகிரியிற் சுழல்.

இரா முழுவதும் காதல் நினைவுகளால் அலைப்புண்டு வருந்தினர். கடலிலே கிடந்து தத்தளித்துத் துன்புற்றோர்க்குக் கரை தோன்றியது போலக் காலை தோன்றியது.

முழங்குகடற் பட்டோர் உழந்துபின் கண்ட
கரையெனக காலை
மலர்ந்தது. இரவு பட்ட தொல்லைக்கு விடியல் ஒரு மருந்து.
மலர்ந்தும் மலராத கண்:

பொய்கையில் கழுநீர், ஆம்பல், குவளை முதலியவற்றின் அரும்புகள் இதழ்களைத் திறந்தும் திறவாத நிலையிலே தேன் துளித்து மணம் கமழ்ந்தன. மலர்ந்தும் மலராத அப்பூக்கள். குலமகளிர் கணவனொடு புணர்ந்த துயில் பொழுதில் இன்ப மெய்ப்பாடொழுகத் திறந்தும் திறவாதிருந்த கண்ணையொத்தன என்று கூறும் உவமை மிகவும் நயம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது.

புணர்ச்சி மகளிர் போகத்துக் கழுமித்
துயிற்கண் திறந்த தோற்றம் போல

மலர்கள் இருந்தன என்று இன்பக் கிறக்கத்திலுள்ள மகளிர் கண்களுக்கு மலர்ந்தும் மலராத மலர் உவமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

சான்றோர் வறுமை:
தம் செல்வ வளம் வற்றி, நாள் தோறும் வறுமை என்னும் பெரு நெருப்புச் சுட்டாலும் மானத்தை இழத்தற்கு அஞ்சிச் சான்றோர் தம் நிலையிலிருந்தும் தளரமாட்டார். காமம் மீதூர்ந்த இடத்தும் அதனைப் பிறர்க்குக் கூறாத கன்னியரைப் போல இன்மை மிகுந்த இடத்தும் அத்துன்பத்தை மனத்திற்குள்ளேயே அடக்கிக் கொள்வரேயன்றிப் பிறரிடம் கூற எண்ணார்.

கன்னி காமம் போல உள்ள
இன்மை உரையா இடுக்கக ணாளர்

எனச் சான்றாண்மையாளர் பாராட்டப்படுகின்றனர்.

வள்ளுவர் வழியில்:
திருக்குறள் உவமைகள் கொங்குவேளைப் பெரிதும் கவர்ந்துள்ளன. கதையின் பல இடங்களில் அவர் குறள் உவமைகளை எடுத்தாண்டு சிறப்பித்துள்ளார்.

பண்டி துறை ஏற்றும் பகடு:
இடுக்கண் நேரும் போது இதை ஏற்று உறுதியோடு முன்னேறினால் நேர்ந்த இடுக்கண் தானே அகன்று போகும். ஆழ்சகதியில், உளையில் இறங்கிய வண்டி, அதை இழுத்து வரும் மாடு மண்டியிட்டு முயன்று இழுக்கக் கரையேறுகிறது. அம்மாடனைய ஊக்கம் உடையவனைச் சேரும் துன்பம் துன்பப்பட வேண்டி இருக்குமே தவிர, அத்துன்பத்தால் அவன் துன்புற்றான். இதனை,

மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து

என்ற திருக்குறள் இனிது விளக்குகிறது.

வள்ளுவரின் இந்த உவமையைக் கொங்குவேள் தக்க இடத்தில் கையாள்கிறார். உதயணன் வாசவதத்தையோடு ஏறிச் சென்ற பத்திராபதி யானை வழியில் இறந்தது. அப்போது உதயணனள் வயந்தகனிடம், “நண்பனே இத்துயரத்தாலே மனம் இடிந்து போய்விடக்கூடாது. ஆற்றுத்துறை மணலில் அழுந்திய வண்டியைப் பெரிதும் முயன்று ஏற்றுகின்ற எருதினைப் போன்று இப்பொழுது எய்தியுள்ள துயரினை நாம் இருவரும் முயன்று அகற்ற வேண்டும் எனக் கூறினான்.

குண்டுதறை இடுமணற் கோடுற அழுந்திய
பண்டிதுறை ஏற்றும் பகட்டினை போல
என்ற உவமை திருக்குறளிலிருந்து பெற்றதாகும்.

கொங்குவேளிர் சிறப்பான உவமைகளைப் பொருத்தமான முறையில எடுத்துக் கூறியுள்ளார். பெரும்பான்மை அவர் தாம் கண்ட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளையே உவமையாக்கியுள்ளார். மன உணர்வுகளை அவருடைய உவமைகள் மிகத் தெளிவான முறையில் வெளிப்படுத்துகின்றன. முந்தையோர் மொழிந்தவற்றை எடுத்தாண்டும் இருக்கிறார். தாமே பல புதிய உவமைப் பொருள்களைப் படைத்துக் காட்டியுமிருக்கிறார். அவருடைய உவமை தரும் இன்பம் உவமையிலா இன்பமாம்.

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


Main Menu

அண்மையில் வெளியானவை

விளம்பரம் செய்யுங்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' கிண்டில் பதிப்பு!

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா'  கிண்டில் பதிப்பாக..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (திருத்திய பதிப்பு) கிண்டில் மின்னூலாக:

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன்.

மின்னூலினை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7TLDRW

கட்டடக்கா(கூ)ட்டு முயல்கள்!: புகலிட அனுபவச் சிறுகதைகள்! - வ.ந.கிரிதரன் (Tamil Edition) Kindle Edition
நான் எழுதிய சிறுகதைகளில், புகலிட அனுபங்களை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட 23 சிறுகதைகளை இங்கு தொகுத்துத்தந்துள்ளேன். இச்சிறுகதைகள் குடிவரவாளர்களின் பல்வகை புகலிட அனுபவங்களை விபரிக்கின்றனந் -வ.ந.கிரிதரன் -

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T93DTW8

இந்நாவல் கனடாவிலிருந்து வெளிவந்த 'தாயகம்' பத்திரிகையில் தொண்ணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் 'அருச்சுனனின் தேடலும் அகலிகையின் காதலும்' என்னும் பெயரில் தொடராக வெளிவந்த நாவல். பின்னர் குமரன் பப்ளிஷர்ஸ் வெளியீடாக வந்த 'மண்ணின் குரல்' தொகுப்பிலும் வெளிவந்திருந்தது. இப்பொழுது ஒரு பதிவுக்காக, ஒரு சில திருத்தங்களுடன் வெளியாகின்றது. இலங்கைத் தமிழர்களின் போராட்டத்தவறுகளை, இயக்கங்களுக்கிடையில் நிலவிய அக, புற முரண்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றது.

மின்னூலை வாங்க: https://www.amazon.ca/dp/B08T7XXM4R

பதிவுகள்: ISSN 1481 - 2991

பதிவுகள்  விளம்பரங்களை விரிவாக அறிய  அழுத்திப் பாருங்கள். பதிவுகள் இணைய இதழில் வெளியாகும் படைப்புகளின் கருத்துகளுக்கு அவற்றை எழுதியவர்களே பொறுப்பானவர்கள். பதிவுகள் படைப்புகளைப் பிரசுரிக்கும் களமாக இயங்குகின்றது. இது போல் பதிவுகள் இணைய இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்கள் அனைத்துக்கும் விளம்பரதாரர்களே பொறுப்பானவர்கள். 
V.N.Giritharan's Corner
 வீடு வாங்க & விற்க!

'
ரொரன்றோ' பெரும்பாகத்தில், ஃபுளோரிடாவில் வீடுகள் வாங்க,
விற்க அனுபவம் மிக்க என்னை நாடுங்கள்.
சாந்தி சந்திரன்
Shanthi Chandran

HomeLife/GTA Realty Inc.
647-410-1643  / 416-321-6969
5215 FINCH AVE E UNIT 203
TORONTO, Ontario M1S0C2
விளம்பரம் செய்ய

  பதிவுகள். காம் மின்னூல் தொகுப்புகள் உள்ளே

 
'பதிவுகள்'
ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 
'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)
 
Logo Design: Thamayanthi Giritharan
பதிவுகளுக்குப் படைப்புகளை அனுப்புவோர் கவனத்துக்கு!
 உள்ளே
V.N.Giritharan's Corner


குடிவரவாளர் இலக்கியத்துக்கான ஆஸ்திரிய இருமொழிச் சஞ்சிகை!
வாசிக்க

அ.ந.கந்தசாமியின் நாவல் 'மனக்கண்' மின்னூல்!
வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' மின்னூல்!
பதிவுகளில் வெளியான சிறு நாவலான எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'பால்ய காலத்துச் சிநேகிதி' தற்போது அமேசன் & கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக, பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் அகதி இளைஞன் ஒருவனின் முதற்காதல் அனுபவங்களை விபரிக்கும் புனைகதை.  மின்னூலினை வாங்க

                                         

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
'பதிவுகள்'   
ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan
"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"
"Sharing Knowledge With Every One"
மின்னஞ்சல் முகவரி: girinav@gmail.com  / editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com
 

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்


Yes We Can IT TRAINING
 
* JOOMLA Web Development
* Linux System Administration
* Web Server Administration
*Python Programming (Basics)
* PHP Programming (Basics)
*  C Programming (Basics)
Contact GIRI
email: girinav@gmail.com

 

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை  கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $6.99 USD. வாங்க
 

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

நண்பர்களே! 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய பதிப்பு தற்போது கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது. இலங்கைத்   தமிழ் அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் நாவல். தாயகம் '(கனடா) பத்திரிகையில் தொடராக வெளியான சிறு நாவல். அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வை விபரிக்கும் ஒரேயொரு தமிழ் நாவலிது.  அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் மிக்கது.எனது (வ.ந.கிரிதரனின்)  'மண்ணின் குரல்', 'வன்னி மண்' , 'கணங்களும் குணங்களும்' ஆகியவையும், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளும் கிண்டில் பதிப்பாக மின்னூல் வடிவில் வெளிவரவுள்ளன என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றேன். மின்னூலினை வாங்க


எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம்

 


வ.ந.கிரிதரனின் 'கணங்களும் குணங்களும்'

தாயகம் (கனடா) பத்திரிகையாக வெளிவந்தபோது மணிவாணன் என்னும் பெயரில் எழுதிய நாவல் இது. என் ஆரம்ப காலத்து நாவல்களில் இதுவுமொன்று. மானுட வாழ்வின் நன்மை, தீமைகளுக்கிடையிலான போராட்டங்கள் பற்றிய நாவல். கணங்களும், குணங்களும்' நாவல்தான் 'தாயகம்' பத்திரிகையாக வெளிவந்த காலகட்டத்தில் வெளிவந்த எனது முதல் நாவல்.  மின்னூலை வாங்க


அறிவியல் மின்னூல்: அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்!

கிண்டில் பதிப்பு மின்னூலாக வ.ந.கிரிதரனின் அறிவியற்  கட்டுரைகள், கவிதைகள் & சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு 'அண்டவெளி ஆய்வுக்கு அடிகோலும் தத்துவங்கள்' என்னும் பெயரில் பதிவுகள்.காம் வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது.
சார்பியற் கோட்பாடுகள், கரும் ஈர்ப்பு மையங்கள் (கருந்துளைகள்), நவீன பிரபஞ்சக் கோட்பாடுகள், அடிப்படைத்துணிக்கைகள் பற்றிய வானியற்பியல் பற்றிய கோட்பாடுகள் அனைவருக்கும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னூலை அமேசன் தளத்தில் வாங்கலாம். வாங்க


அ.ந.க.வின் 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' - கிண்டில் மின்னூற் பதிப்பாக , அமேசன் தளத்தில்...


அ.ந.கந்தசாமியின் இருபது கவிதைகள் அடங்கிய கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பு 'எதிர்காலச் சித்தன் பாடல்' ! இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியப்பரப்பில் அ.ந.க.வின் (கவீந்திரன்) கவிதைகள் முக்கியமானவை. தொகுப்பினை அமேசன் இணையத்தளத்தில் வாங்கலாம். அவரது புகழ்பெற்ற கவிதைகளான 'எதிர்காலச்சித்தன் பாடல்', 'வில்லூன்றி மயானம்', 'துறவியும் குஷ்ட்டரோகியும்', 'கைதி', 'சிந்தனையும் மின்னொளியும்' ஆகிய கவிதைகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுதி. இதனை வாங்க இங்கு அழுத்தவும்.


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி (பதினான்கு கட்டுரைகளின் தொகுதி)


'நான் ஏன் எழுதுகிறேன்' அ.ந.கந்தசாமி - கிண்டில் மின்னூற் தொகுப்பாக அமேசன் இணையத்தளத்தில்! பதிவுகள்.காம் வெளியீடு! அ.ந.க.வின் பதினான்கு கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய தொகுதி. நூலை வாங்க


An Immigrant Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator) Format: Kindle Edition


I have already written a novella , AMERICA , in Tamil, based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. Then, adding some more short-stories, a short-story collection of mine was published under the title America by Tamil Nadu based publishing house Sneha. In short, if my short-novel describes life at the detention camp, this novel ,An Immigrant , describes the struggles and setbacks a Tamil migrant to America faces for the sake of his survival – outside the walls of the detention camp. The English translation from Tamil is done by Latha Ramakrishnan. To buy


America Kindle Edition

by V.N. Giritharan (Author), Latha Ramakrishnan (Translator)


AMERICA is based on a Srilankan Tamil refugee’s life at the detention camp in New York. The journal, ‘Thaayagam’ was published from Canada while this novella was serialized. It describes life at the detention camp. Buy here