பதிவுகள்

அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

பதிவுகள் இணைய இதழ்

மனக்குறள் (1 - 8) - குறள் வெண்பா -

E-mail Print PDF

மனக்குறள்-1: முற்றும் அறத்தின் முடிபே!

பொள்ளாச்சி நல்ல புதுமை மகத்துவங்கள்
இல்லா தொழிந்ததுவோ இன்று?

நாடு நரிகளென்றால் நத்தும் விசுக்கல் என்றால்
ஊடு வலிதானே ஓடும் !

கற்புக்குக் கண்ணகியாள் காதற் தமயந்தி
பொற்காவி யங்கள் பிறப்பு !

தமிங்கிலங்கள் மண்ணைத் தறிக்கவென வந்த
திமிங்கிலங்க ளாலேதான் தீ !

கற்பை அழிப்பதுவும் கன்னிகொலை யாவதுவும்
அற்பன் மொழியறிவே யாகும் !

இரத்தப் பிசிறேந்தி எஃகுப் பொறியில்;
மரத்த மனத்;திருக்கும் வன்மம்!

குற்;றவியல் நீதிக் கொடுமை உலகாளும்
முற்றும் பறந்த முதல்!

நல்லதமிழ் சொல்லான் நனியுறவை எண்ணாதான்
அல்லல் கொடுப்பான் அவலம்; !

நல்ல தமிழ்நாடே நந்தா விளக்கெல்லாம்
இல்லா தொழிப்பான் எதிரி !

காமம் மொழிச்சாடல் கன்னற் தமிழோடும்
தீமை பயப்போர் திருடர் !

 


மனக்குறள்-2 மாறுதலும் மாற்றமும் !

வருவார் தருவார் மதத்தின் பெயரால்
செருவைத் திடுவார் செகம் !

நல்லூரின் கண்ணே நரியாகிச் சதிசெய்யும்
பொல்லார் உலகப் புதர் !

சைவம் இளகும் சரக்கென்று எண்ணியே
கைவைத்தார் மாற்றுக் கணக்கு!

மாறுதல் மானிடம்! மாற்றிடுங் கூட்டமோர்
கூறிடும் வன்மம்ஏன் கொள் !

மணிவாச கத்தின் மணிவாச கத்தால்
மனதினைத் தொட்டார் பலர் !

மதமாற்றம் என்று வருவோர்கள் எல்லாம்
புதிரேதான் பொல்லாப் பொறி !

தமிழை அழித்தாற் தரணிக் குறளும்
அழியுமென நின்றார் அறி!

எம்மதம் ஆயினும் நல்மதம் ஆகவே
சம்மதம் கொண்டார் அறம் !

வன்முறை யாலே மடக்க நினைத்தார்க்குக்
கொன்முறை நோக்கம் கெடும் !

தமிழ்மொழி சொல்லும் தவமுறை வேதம்
அமிழ்தென வாக்குமாம் அன்பு !


 

மனக்குறள் 3: தொல்காப்பியர் காலமும் சிறப்பும்

தொல்காப் பியம்எனும் தொன்தமிழ் நூலேதான்
விள்ளும் இலக்கண வித்து !

முதற்சங்கம் கார்கோளில் மூழ்கி யழியச்
சிதையாய் எரிந்தது தேசம் !

ஆயிர மாயிரம் அற்புத நூல்கள்
போயின தெல்லாம் பொங்கி !

எழுத்தர் இலக்கியர் இன்செய லாளர்
விழுந்தனர் நூலெலாம் விட்டு!

போன இலக்கியம் புதுச்சுனை யாகவே
ஆனசங்கம் ஆக்கினர் அடுத்து !

இயலொடுஞ் சங்கம் இரண்டாவ தாக
இயக்கமே கண்டார் இனிது !

வாழுந் தமிழொடு வாழ்வின் இலக்கணம்
ஆழம் இணைத்தார் அறி !

இன்னோர் மொழியில் இலக்கணங் காணாத
சொல்நூல் இதுவே சிறப்பு !

இலக்கணம் சொல்லும் இதுநூல் முதலாய்;ச்
செகத்திற் கிடைத்தநூல் செப்பு !

தொல்காப் பியர்தம் திகழ்நாள் இரண்டெனும்
சங்கநாட் காலமே சான்று !


 

மனக்குறள் - 4: தொல்காப்பியமும் தமிழும்

இன்தமிழ் மேவி இலக்கணம் ஆய்வென
நின்றதொல் காப்பியமே தேர்!

பயிரொடுஞ் செம்மொழிப் பண்பொடுந் தொன்நூல்
உயிரெனக் காணும் உலகு !

கையிற் கிடைத்த கருநூல் மரபொடும்
வையம் தொடுத்த வரம்!

நூற்பா நிலங்கள் நிரையாகும் ஐந்திணைக்

கூர்ப்பாகும் காதற் குரல் !

இதயம் நெறியார ஈர்த்துவரும் தொன்னூல்
எதுகையுடன் மோனை இணைந்து !

தொல்காப் பியனார் தெளிந்தவோர் சொல்லாண்மை
ஒல்காப் பெருமைதரும் ஓர் !

ஒழுக்கம் விழுப்பம் இயற்கையும் போற்றும்
அழுத்தமே காக்கும் அபயம்!

உலகமித் தொன்மை உளநூல் பொறுக்கார்
கலப்பாக்கி  வைப்பார் கரி !

முப்பால்; அதிகாரம் மூன்றோடும் ஒன்பதுவாய்ச்
செப்புந்தொல் காப்பியமாம் சொல்!

தரணிக் கொருநூல் தமிழர்க் கொருநூல்
மரபுக் கிதுநூல் மதிப்பு !


மனக்குறள்-5: தொல்காப்பியம்: குமரிக்கண்டம்

நாவலந் தீவாய் நவிலுங் குமரிகண்டம் 
நீருக்குட் போன நிலம்!

இருந்தமிழோர் கூறும் லொமூரியா மண்ணே
பெருங்குமரி நாடாம் பெயர் !

முதல்மனிதன் தோற்றமொடு முற்தமிழும் பூத்த
பதியே குமரிகண்டம் பார்!

தென்னா பிரிக்கா இலங்கை அவுஸ்தியெனக்
குன்றுகளாய்க் கண்டாள் குமரி !

மேலாம் முதற்சங்கம் மூழ்கியதே முன்கிறித்து
நாலாயி ரத்துநானூ றே!

முதுநாரை இன்னும் முடுகுருக்கி போச்சு
அதிகாரம் போல்நூலும் அற்று !

கிறித்துமுன் மூவாயி ரத்தெழு நூற்றில்
இரண்டாம் தமிழ்ச்சங்கம் என்பர் !

பாண்டிய மன்னன் பணித்த அருஞ்சபையில்
தோன்றியதே தொல்காப் பியம்!

மாபுராணம், பூதபுரா ணத்தும் அகத்தியரார்
மாநூல்கள் போச்சே மறைந்து!

காலம் கணிக்கக் கனிந்த தமிழ்மொழியின்
சீலந்தொல் காப்பியமே சொல் !


மனக்குறள்-6: அனல்வாதம்

மனக்குறள்

அய்யகோ மண்ணின் அருநிலம் விற்பவர்
பொய்யாம் இனத்தோன் புரி!

தமிழ்தம் மொழியன்று தாமோர் அழிக்கும்
திமிரே என்றனன் தேர்!

பாவம் பழிபட பண்ணேர் மொழிகெட
கூவமாய்ப் போவார் குதர்க்கர்!

தமிழர் சமுதாயம் தன்னே(ர்) ரழிப்பில்
உவர்களாய்ப் போன உயிர்ப்பு!

மதம்மாற்றி வேறோர் மதப்பிடி யாகி
மதத்தோடும் குண்டுற்றாள் மாது!

மாற்று மதத்தில் மணம்செய்து கொண்டபின்
ஈற்றில் முடிந்தாள் இலவம்!

காளிகோ வில்லொடும் காணி நிலங்களில்
மாடுவெட்டும் சந்தையிட்டார் மல்லர்!

பேசா மொழியும் புரியா நெறிகளும்
பூசைசெய லாகாத பித்தம்!

ஆதிக்கம் தேட்டம் அரிச்சனை காசென்று
வாதிப்பார் வள்ளல் பலர் !

தேவாரம் வாசகம் தெய்வத் துதிபாடும்
கோவில் இயற்பே கொடை!


மனக்குறள்-7 கணக்கு: காமமும் கற்பும்

இயற்கை கனிப்பொருள் இன்பமும் காமம்
பயில்வன அன்பின் பகுப்பு!

காமத்தைப் பேசுவான் கண்டதைக் கூறுவான்
வாழ்வில் அவனே வதை!

தர்மம் திருமணம் தாங்கிய வாழ்வறம்
நல்லவை காட்டும் நயம்!

தூசணம் என்று திருப்பா அழைப்பவன்
பூசனை தெரியாப் புறம்!

வள்ளுவன் சொல்லும் மணிவா சகத்தொடும்
நல்லறம் காமம் நயக்கும் !

அரைகுறைக் கல்வி அழகொடும்; வாழான்
தெளிவுரை சொல்லான் தெரிக!

யாரை யவர்க்கென யாப்பொடும் பார்க்கிலான்
தேரை யலம்பும் தெரி!

வள்ளுவம் காப்பியம் வாசகன் தேற்றமும்
விள்ளத்; தெரியான் விசர்ப்பு!

காப்பெனத் தெரியான் கனத்தைப் புரியனாய்
யாப்புரை சொல்லான் அறி!


மனக்குறள்-8  தொல்காப்பியம் தொடர்மலர்

நிலந்திருப் பாண்டியன், ஆசான் அதங்கோட்டார்
நேர்சபை யிட்டார் நிறுத்து!

ஜந்திரவி யாகரணம் இந்திரன் நூல்;கற்றார்
எந்தைதொல் காப்பியனார் என்க!

இராமா யணத்துமுன் ஏராழிக் கோளிற்பின்
தோராயெ ழுந்ததொல் காப்பு!

ஆயிரத்து ஆறுநூற்று ஈரென்க நூற்பாவும்
தாயெனவே கொண்ட தரு!

எழுத்துசொல் லோடுபொருள் யாப்பும் அணியும்
பழுத்துள்ளே இருந்;தே பயிலும் !

பனம்பா ரணனார் படைத்தபாயி ரத்தும்
கனத்தபா ருள்ளுதனி நூல்

இலக்கிய மாயிருக்கும் (இ)லக்கண நூலாம்
உலப்பிய செம்மொழியென் றோர்!

அதிகாரம் ஒவ்வொன்றும் ஆக்கமொன்;ப தாகும்
இதிகாசம் ஈதென்று ஏர்!

மரபென்றும் வாய்க்குரலு மாக்கும் மரபின்
பரலென்கத் தோன்று மவை!

இயலும் மரபும் இலக்க ணத்தும்
அயலும் நிலத்தும் திணை!

* நிலந்தருதிருவி - இரண்டாம் தமிழ்ச்சங்க பாண்டியமன்னன்

Rajalingam Velauthar < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Last Updated on Friday, 28 June 2019 21:36  


'

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.


வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single
வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

books_amazon


PayPal for Business - Accept credit cards in just minutes!

© காப்புரிமை 2000-2020 'பதிவுகள்.காம்' -  'Pathivukal.COM

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்
பதிப்பங்கள் அறிமுகம்
சிறுவர் இலக்கியம்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

Yes We Can

விளம்பரம் செய்யுங்கள்


வீடு வாங்க / விற்க


'பதிவுகள்' இணைய இதழின்
மின்னஞ்சல் முகவரி ngiri2704@rogers.com 

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு : இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011):
கடந்தவை

கவிதைகள்

கடந்தவை

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்


பதிவுகள் - ISSN # 1481 - 2991

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.
பதிவுகள்  (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

Yes We Can


books_amazon
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

No Fear Shakespeare

No Fear Shakespeare
சேக்ஸ்பியரின் படைப்புகளை வாசித்து விளங்குவதற்குப் பலர் சிரமப்படுவார்கள். அதற்குக் காரணங்களிலொன்று அவரது காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட ஆங்கில மொழிக்கும் இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழிக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசம். அவரது படைப்புகளை இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழியில் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்பார்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள No Fear Shakespeare வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன.  அவற்றை வாசிக்க விரும்பும் எவரும் ஸ்பார்க் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தில் அவற்றை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைய இணைப்பு:

நூலகம்

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

THANK YOU!

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Wikileaks

மதுரைத் திட்டம்

மதுரைத்திட்டம்

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

படிப்பகம்

உலக வானொலி