குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 16082020

Saturday, 15 August 2020 20:30 - குவிகம் இலக்கிய வாசல் - நிகழ்வுகள்
Print

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 16082020

 

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வு சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம். நிகழ்வில் இணைய படத்தில் உள்ள meeting ID 868 3733 1552  | password தேவையில்லை. பயன்படுத்தலாம் அல்லது  https://us02web.zoom.us/j/86837331552 இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Saturday, 15 August 2020 20:35