மகாகவிக்கு ஒரு மடல்

Friday, 02 November 2018 21:32 - சந்தாயினி. ஆ. ரா, மதுரை - கவிதை
Print

கால சக்கரத்தின் ஓட்டத்தில் இன்றும் நான் பார்வையாளரே

நன்மைகளை நினைவிலிருந்து எரித்தனர் நாகரிகம் என்று

நீ விதைத்த வார்த்தைகள் வளர்ந்தும் மரமாகவில்லை

இன்று நிமிர்ந்த நங்கைகள் கூட காணப்படுகின்றனர் காந்தமாக

மனமுடைந்து மரணிக்கின்றனர் நீ விளையாட சொல்லிய சிறுவர்கள்

 

மொழியை நீ உயிர்மூச்சாக எண்ண பிற மொழி பயில்வதே உயர்வு இங்கு

உணவுக்காக உயிர் வாட அதனை ஏற்றுக் கொண்டனர் விதி என்று

வேடிக்கையாய் கூட வீழக் கூடாது என்ற உன் வாக்கு வேடிக்கையானது

நினைவுகளில் அல்ல இங்கு முகநூல் பதவுகளில் மட்டுமே காண முடிகிறது உன்னை

காய்ந்த மாலையுடன் கல்லாய் இருக்கும் உன் அன்னையும் கரைந்து கொண்டிருக்க

உனது உணர்ச்சி நெற்பயிர்கள் வீரக் கதிராகும் முன்பே அறுவடை செய்யப்படுகிறது

 

Chandha A. R < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

 

Last Updated on Friday, 02 November 2018 21:38