கல்லறை உயிர்ப்பு!

Friday, 29 December 2017 16:52 - முத்துகுமார் - கவிதை
Print

கவிதை வாசிப்போமா?

நீ
சிந்திச்செல்லும்
கண்ணீருக்காய்..

இன்னமும்
உயிர்த்திருக்கிறேன்..

கல்லறைக்குள்
நான்

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Friday, 29 December 2017 16:55