கவிதை: போட்டி

Wednesday, 19 July 2017 10:30 - பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம், டென்மார்க் - கவிதை
Print

- பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம், டென்மார்க் -

போட்டியில்   பங்கெடுக்க   மனபலம்   தேவை
ஈட்டியெனும்   தோல்வி  மனதில் ஆழ்ந்து
தாட்டிகமாய்க்  காயம்  தருவது   உண்மை.
கேட்டினையும்  சிலருக்கு. பலவிதமாய்  விளைவிக்கும்
ஆட்டம்   விறுவிறுப்பாவதும்    மிக  உண்மை.

போட்டி,   பந்தயம்  என்றும்  அழைப்போம்
கூட்டிடும்   சுயவளர்ச்சியை  என்பதும்   திண்ணம்.
தேட்டம்  கூட்டிடும்   தன்  செயற்பாட்டிற்கும்.
நீட்டிடும்   வெற்றி    தோல்விக்குப்  பயிற்சியும்.
காட்டிடுமொரு  பாதையை  நல்ல  வளர்ச்சிக்கும்.

நாட்டமாகும்   முயற்சியுரம்  வெற்றி  வாசத்தில்.
மொட்டவிழ்ந்து     வெற்றி   மலர்கள்  உதிரும்.
சூட்டி    மகிழும்   ஆக்கமுடை    இதயம்.
வாட்டும்   துன்பம்  விலகும்   புன்னகையில்.
மீட்டுமிராகங்கள்    துணிவில்  ஒளிரும்  தீபங்கள்.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 10:35