எழுத்தாளர் தெணியான் பற்றிய உரையரங்கு!

Monday, 17 September 2018 22:37 - தகவல்: க.நவம் - நிகழ்வுகள்
Print

எழுத்தாளர் தெணியான்

ஈழத்தின் படைப்பிலக்கிய ஆளுமைகளில் ஒருவரான தெணியான் அவர்களின் படைப்புலகம் பற்றிய உரைகளும், மூன்று நாவல்களின் அறிமுகமும்!

காலம்: 22-09-2018 சனிக்கிழமை பி.ப. 4:30 மணி
இடம்: Scarborough Village Recreation Centre, 3600 Kingston Rd., Toronto, On M1M 1R9 (Markham & Kingston/Eglinton) அனைவரும் அன்போடு அழைக்கப்படுகின்றீர்கள்!

தமிழர் வகைதுறை வளநிலைய (தேடகம்) ஆதரவில் இந்நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது.

தகவல்: க.நவம்  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Monday, 17 September 2018 22:41