இடம்: Vermont South community Centre, Function room, Karobran Drive, Vermont South, Melbourne 3133. Australia.
காலம்: SUNDAY 6 OCTOBER 2019. 5.00PM - 7.30PM

கலந்து சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.