சென்னை: இலக்கிய அமுதம்

Saturday, 20 July 2019 22:45 - இலக்கிய அமுதம் - நிகழ்வுகள்
Print

இலக்கிய அமுதம் <
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'mailto:';
 var suffix = '';
 var attribs = '';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy97718 = 'iobram253' + '@';
 addy97718 = addy97718 + 'gmail' + '.' + 'com';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + addy97718 + suffix + '\'' + attribs + '>' );
 document.write( addy97718 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->
 </script><script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>>

இலக்கிய அமுதம் < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Last Updated on Saturday, 20 July 2019 22:52