பதிவுகள்

அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

பதிவுகள் இணைய இதழ்

ஆய்வுக்கட்டுரை: ஒப்பியல் அடிப்படையில் மணஉறவுப் பெண்டிரின் அடுக்களைநிலை

E-mail Print PDF

- முனைவர் த. சத்தியராஜ் (நேயக்கோ), கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா -அகவாழ்க்கையைப் பெண்டிர் அடுக்களைகளிலே பெரிதும் கழிக்கின்றனர். அங்கு அவர்கள் அடையும் இன்னல்கள் அளப்பறியன. அவ்வின்னல்களைப் பொருட்படுத்தாது உணவு ஏற்பாடு செய்து தம் கணவரின் பசியைப் போக்கும் மாண்புடையவர்களாகவே விளங்குகின்றனர். அதனைத் தமிழில் குறுந்தொகையும் பிராகிருதத்தில் காதா சப்த சதியும் அறைகூவுகின்றன. இவ்விரு நூல்களில் குறுந்தொகையின் நூற்று அறுபத்தேழாம் பாடலும் காதா சப்த சதியின் பன்னிரண்டாம் பாடலும் மணஉறவுப் பெண்டிரின் அடுக்களைநிலைகளைக் குறிப்பிடுகின்றன. இங்கு அவ்விரு பாடல்களின் ஒத்த சிந்தனைகளையும் வேறுபட்ட சிந்தனைகளையும் இனங்காணப்படுகின்றன.

பொதுவாகப் பெண்டிர் மணவாழ்க்கையை ஏற்ற பின்பு கல்வி கற்றிருந்தாலும் கற்காவிட்டாலும் அடுக்களையில்தான் தம் வாழ்நாட்களைப் போக்குகின்றனர். இப்போக்கைப் பொருளாதாரத்தில் இடைநிலையாகவும் கீழ்நிலையாகவும் உள்ளோரிடத்துக் காணலாம். உயர்குடியில் பிறந்த பெண்டிர் பெரிதும் அடுக்களைப் பக்கம் செல்வது என்பது அரிது. அதற்காக அவர்கள் ஏவலர்களையும் வைத்துள்ளனர். இது இரு வீட்டாரின் இசைவால் நிகழ்ந்த திருமண வாழ்விற்கு ஒத்தது. ஆனால் இரு வீட்டாரின் இசைவில்லாமல் நிகழும் களவு மணப்பெண்டிருக்கு அடுக்களைதான் வாழ்க்கை. அதனையே அகவிலக்கியங்கள் பதிவுசெய்துள்ளன. அதனைக் குறுந்தொகைப் பாடல் (167) குறிப்பிடுகின்றது.

முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல்
கழுவுறு கலிங்கம் கழா துடீஇக்
குவளை உண்கண் குய்ப்புகை கமழத்
தாம்துழந் தட்ட தீம்புளிப் பாகர்
இனிதெனக் கணவன் உண்டலின்
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே   – கூடலூர் கிழார்

இப்பாடல் உயர்குடியில் பிறந்தபெண் ஒருவள் தன் காதல்கேள்வனுக்கு உணவு சமைக்கும் திறனை வெளிப்படுத்துவதாக மறைமலையடிகள் குறிப்பிடும் கருத்து சுட்டுகின்றது.

தன் கணவன் மேலுள்ள காதன் மிகுதியினால் ஏவலரும் பிறருஞ் சமையல் செய்வதற்கு ஒருப்படாது தானே தன் மெல்லிய சிவந்த விரல்களால் தயிரைப் பிசைதலும், கணவன் பசித்திருப்பானே என்னும் நினைவால் விரைந்து சமையல் செய்யும்போது இடுப்பிற்கட்டிய உயர்ந்த ஆடை கழலவும் பிசைந்த கையினைக் கழுவி விட்டு உடுப்பதற்கும் காலம் நீண்டு அப்புளிப்பாகின் பதங் கெடுமென உணர்ந்து அக் கையுடனேயே அவ்வுயர்ந்த ஆடையினைக் கட்டிக் கொள்ளுதலும், அங்ஙனம் பிசைந்து திருத்திய புளிப்பாகினைத் தாளிக்கும் போதுமேல் எழும் புகை தன் குவளைப்பூவன்ன கண்ணிற்படவும் அப்புறந்திரும்பினால் அது பதங் கெடுமே என்று முகந்திரும்பாமல் அதனின் விரைந்து துழாவலும் அங்ஙனமெல்லாந் தன் வருத்தத்தினையும் பாராது சமைத்த சுவைமிக்க அப்புளிப்பாகினைக் கணவன் மகிழ்ந்துண்ணல் கண்டு தன் மகிழ்ச்சி வெளியே தெரியாமல் அவள் முகம் மலர்ந்து காட்டுதலும், இயற்கையே தனக்குள்ள நாணத்தால் அவள் முகஞ் சிறிது கவிழ்ந்து நிற்க அவளது ஒளிமிக்க நெற்றியே அம்மகிழ்ச்சிக் குறிப்புப் புலனாக முன்விளங்கித் தோன்றுதலுஞ் சில சொல்லில் மிக விளங்கக்கூறிய நுண்மை பெரிதும் வியக்கற்பால தொன்றாம் (முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சி உரை, 2007:36 – 37).

இங்ஙனமாகத் சங்ககாலத் தலைவி (தமிழ்) தன் காதல் கேள்வனுக்கு உணவு சமைத்து இன்புற்றாள். சங்க இலக்கியத்திற்கு இணையாகக் கருதப்பெறும் பிராகிருதப் பேரிலக்கியம் காதா சப்த சதி (1981:முன்னுரை). இந்நூலும் மக்களின் (அந்நூல் எழுதப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த) அக உணர்வுகளை அழகுற விளக்குகின்றது. அதிலும் மணவாழ்க்கையை ஏற்றுக் கொண்ட பெண்டிரின் வாழ்வைச் சுட்டும் பாடல்கள் மிகுதியாக உள. இவற்றுள் அப்பெண்டிர்  அடுக்களை உணவு சமைக்கும் நிகழ்வுகளைச் சுட்டும் பாடல்களும் உள. அப்பாடல்களுள் மு. கு. ஜகந்நாதராஜா மொழியாக்கத்தில் இடம்பெறும் பன்னிரண்டாம் பாடல் தன் கணவனுக்கு உணவு சமைக்கும் பாங்கை விளக்குகின்றது. அவள் சமைக்கும் காலத்து கை சுவற்றில் படுகின்றது. அச்சுவற்றில் படிந்திருந்த புகைப்படலத்தின் கருநிறம் அவளின் கையில் ஒட்டுகின்றது. உணவு சமைக்கும் நோக்கத்திலிருந்த அவள் தன் கையில் புகைப்படலம் ஒட்டியிருந்தமையை மறந்து முகத்தில் வழிந்தோடும் வியர்வையைத் துடைக்க, அப்புகைப்படல அச்சு முகத்தில் ஒட்டி விடுகின்றது. அதனை அறியாது அடுக்களையை விட்டு கணவனிருக்கும் இடத்திற்கு வருகின்றாள். அவள் கணவன் அதனைக் கண்ணுற்று, அவள் முகத்திலிருக்கும் புகைப்படல அச்சினை நிலவிலிருக்கும் கருநிற மருவிற்கு ஒப்பிட்டுப் பாராட்டுகின்றான் எனும் கருத்தைக் குறிப்பிடுகின்றது.

 அடுக்களைப் பணியாள் அழுக்கடைந் திட்ட
னபடி கையால் தைவந் திடலால்
மடந்தை முகந்தான் மறுவமர் மதியெனக்
கிடந்தது கண்டே கேள்வன் மகிழ்ந்தான்   – காலன்

இப்பாடல் கருத்துடன் மேற்சுட்டிய குறுந்தொகைப் பாடல் கருத்தை ஒப்பு வைத்து நோக்கினால் பின்வரும் கருத்துக்களை ஊகித்தறியலாம்.

 * சூழல் மாறுபடுதல். அதாவது, சங்ககாலத் தலைவி (தமிழ்) முளிதயிர் பிசைந்து புளிப்பாகிட்டுத் தயிர்க்குழம்பு சமைக்கின்றாள் என்பதால் முல்லைநிலச் சூழலையும், பிராகிருதத் தலைவி உணவு சமைக்கும் பொழுது அங்குள்ள சுவற்றில் தன் கைப்பட, அச்சுவற்றில் இருக்கும் கருநிற மை ஒட்டிக் கொள்கின்றது என்பதால் ஏழ்மையான சூழலையும் காட்டுவதேயாம்.

  * பாராட்டுந் தன்மை நிலவுதல். தலைவியானவள் தான் துன்பப்பட்டாலும் கணவனுக்கு நல்லுணவு படைக்க வேண்டும் எனும் நோக்கத்தைத் தலைவன் பாராட்டுவதேயாம்.

  * அங்ஙனம் பாராட்டுதலில் சிறுவேறுபாடு உண்டு. அஃதியாங்கெனின் சங்ககாலத் தலைவன் (தமிழ்) முதிர்ந்த தயிரைப் பிசைந்த கைகளையும், குய்ப்புகை பட்ட கண்களையும் பாராட்ட, பிராகிருதத் தலைவன் அடுக்களையின் சுவற்றுக் கருநிற மை பட்ட முகத்தைப் பாராட்டுவதேயாம்.

  * தமிழில் தலைவியும் பிராகிருதத்தில் தலைவனும் மகிழ்வதாக அவ்விரு பாடல்களும் அமைந்துள்ளன.

* தமிழ்ப் பாடல் செவிலி கூற்றாகவும், பிராகிருதப் பாடல் தோழி கூற்றாகவும் இடம்பெற்றுள்ளன.

  * பிற அஃறிணைப் பொருளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்படுதல். சங்ககாலத் தலைவியின் (தமிழ்) கைகளும் கண்களும் முறையே காந்தள், குவளை மலர்களுக்கும், பிராகிருதத் தலைவியின் முகம் நிலவுக்கும் ஒப்புமைப்படுத்திப் பார்க்கப்பட்டதேயாம்.

  * இருமொழிப் புலவர்களும் ஆடவராயிருத்தலிலும், அவர்கள் மணஉறவுப் பெண்டிரின் அடுக்களைநிலைகளைச் சுட்டுவதிலும் ஒருமித்து நிற்றல்.

  * தமிழ்ப் பாடல் களவு மணம் செய்தோரின் வாழ்க்கைமுறையைக் குறிப்பிட, பிராகிருதம் பொதுவாக மணம் செய்தோரின் வாழ்வைச் சுட்டுகின்றது.

  * காதல் தந்த ஆற்றல். ஒன்று: துன்பத்தை ஏற்கும் தன்மை. மற்றொன்று: பொதுநலம் காட்டுதலும் ஆற்றுப்படுத்தலும். முன்னது, தலைவிக்கும் பின்னது, தலைவனுக்கும் அமைந்துகிடப்பதைக் குறுந்தொகைப் பாடல் காட்டுகின்றது.

  * பெண்டிருக்கான தொழில் சமையல் செய்வது என்பது இருமொழிப் புலவர்களிடத்தும் நிலவுதல்.

இங்ஙனம் ஒத்த சிந்தனைகளை இருமொழிக் கவிஞர்களும் பெற்றிருந்தாலும் சிற்சில வேறுபாடுகள் நிலவத்தான் செய்கின்றன என்பதை ஆய்வு முடிவுகள் மூலம் அறியமுடிகின்றது. ஆக, இம்முடிபுகள் பல்வித கருத்தியல்களை முன்வைத்தாலும், அவ்விரு மொழிகளின் பாடல்கள் திருமணம் ஆன பெண்டிர்கள் அடுக்களையில் உணவு சமைக்கும் திறனை மையமிட்டே நிற்கின்றன. எனவே, ஒரு பொது மூலக் கருத்தியலை உருவாக்க இயலும். அது, மணஉறவுப் பெண்டிரின் தொழில் சமையல் என்பதேயாம். அது எவ்வாறு பொருத்தமுடையது என எண்ணத்தோன்றும். காரணம்: சங்ககாலத்தில் திருமண  வாழ்க்கையில் பெண்டிர் சமையலை மட்டும்தான் தொழிலாகக் கொண்டனரா எனும் ஐயம் எழும். அதற்கு அப்பெண்டிர் முன்பு (திருமணத்திற்கு முன்பு) எந்த வேலைகளையும் செய்யாமல் இருந்தனர் என்பதே வெளிப்படை. இங்கு மேற்சுட்டிய குறுந்தொகைப் பாடலுக்கு மு.வரதராசன் தரும் கருத்துரையைச் சுட்டிக்காட்டலாம்.

புதுவாழ்க்கை தொடங்கிய இந்த இளம் பெண் நேற்று வரையில் எவ்வாறு வாழ்ந்தாள்? தன் மெல்லிய விரல்கள் காந்தள் மலர்போல் விளங்குமாறு மாசு படாமல் காத்து அழகுக்குக் குறைவு என்று எண்ணும் மனம் இருந்தது. உடுத்திய ஆடை ஒழுங்கு கெடாதவாறு, மாசு படாதவாறு, காக்கும் ஆர்வம் இருந்தது. அழகிய கண்களுக்கு மைதீட்டி அவை குவளை மலர் போல் விளங்குமாறு காக்கும் அழகுணர்ச்சி இருந்தது. தன் அழகைக் காத்துக்கொள்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு, அதை ஒரு கலையாக்கி நாள்தோறும் அழகுபடுத்திக் கொள்வதற்காகச் சில நாழிகை செலவிட்டு வாழ்ந்த இளம்பெண், இன்று புக்கத்தில் எத்தகைய பெருமாறுதல் உற்றாள்! தன் அழகு என்ற தன் முனைப்பு அவள் உள்ளத்தை விட்டு அகன்று, கணவன் மகிழ வேண்டும் என்ற வேட்கையால் தியாக உணர்வு வளர்ந்து விட்டது. ஆகவே மெல்லிய விரல்கள் ‘முளிதயிர்’ பிசைந்தன. தூய ஆடையைத் தயிர் பிசைந்த கைகள் உடுத்தின. தாளிப்புப் புகையில் மையுண்ட கண்கள் மூழ்கின. அன்று அவள் விரும்பியது தன் அழகு அன்று; கணவனின் மகிழ்ச்சியே ஆகும். விரும்பியதைப் பெற்றாள்; அவள் உள்ளம் நிறைந்தது. அந்த நிறைவால் முகத்தில் நுண்ணிய புன்முறுவல் பொலிந்தது (1994:52). 

துணைநின்றவை
1. இராகவையங்கார் ரா., 1993, குறுந்தொகை விளக்கம், அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம், சிதம்பரம்.
2. சோமசுந்தரனார் பொ.வே., 2007, குறுந்தொகை, கழக வெளியீடு, சென்னை.
3. மணவாளன் அ. அ., 2011, இலக்கிய ஒப்பாய்வு: சங்க இலக்கியம், நியூசெஞ்சுரி புத்தகாலயம், சென்னை.
4. மறைமலையடிகள், 2007, முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சி உரை, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
5. வரதராசன் மு., 1994, குறுந்தொகைச் செல்வம், பாரி நிலையம், சென்னை.
6. ஜகந்நாதராஜா மு.கு. (மொ. ஆ.), 1981, காதா சப்த சதி, விசுவசாந்தி பதிப்பகம், இராசபாளையம்.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Friday, 07 November 2014 21:21  


'

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


PayPal for Business - Accept credit cards in just minutes!

© காப்புரிமை 2000-2020 'பதிவுகள்.காம்' -  'Pathivukal.COM

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்
பதிப்பங்கள் அறிமுகம்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

Yes We Can

விளம்பரம் செய்யுங்கள்


வீடு வாங்க / விற்க


'பதிவுகள்' இணைய இதழின்
மின்னஞ்சல் முகவரி ngiri2704@rogers.com 

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு : இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011):
கடந்தவை

கட்டுரைகள்: கடந்தவை

கடந்தவை 1

கடந்தவை 2

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்


பதிவுகள் (Pathivukal- Online Tamil Magazine)'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: விபரங்கள்

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

Yes We Can


Dr. Lalithambigai (Lali) Thambiaiyah

Dr. Lalithambigai (Lali) Thambiaiyah passed away on April 16, 2020 at Kaiser Hospital in Walnut Creek, California, USA. She was 61 years old. She is preceded in death by her father Mr. Kandiah Elankanayagam Kathirgamalingam, Retired Crown Advocate (1977), mother Manonmany (2014), sister Vijeyalakshmi (2018), father-in-law Velupillai Suppiah Thambiaiyah (1991), and mother-in-law Saraswathy (1987). Read More

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்

' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

No Fear Shakespeare

No Fear Shakespeare
சேக்ஸ்பியரின் படைப்புகளை வாசித்து விளங்குவதற்குப் பலர் சிரமப்படுவார்கள். அதற்குக் காரணங்களிலொன்று அவரது காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட ஆங்கில மொழிக்கும் இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழிக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசம். அவரது படைப்புகளை இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழியில் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்பார்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள No Fear Shakespeare வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன.  அவற்றை வாசிக்க விரும்பும் எவரும் ஸ்பார்க் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தில் அவற்றை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைய இணைப்பு:

நூலகம்

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

THANK YOU!

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Wikileaks

மதுரைத் திட்டம்

மதுரைத்திட்டம்

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

படிப்பகம்

உலக வானொலி