கவிஞர் 'தேசபாரதி' தீவகம் வே.இராசலிங்கம்

பதிவுகள் இணைய இதழ் மீது மதிப்பும், பற்றும் வைத்துள்ள , பவள விழாக்காணும்  கவிஞர் 'தேசபாரதி' வே.இராசலிங்கம் அவர்களை வாழ்த்துகின்றோம். புதுக்கவிதை கோலோச்சும் கால கட்டத்தில் இன்னும் மரபுக் கவிதைகளைச் சிறப்பாக எழுதிவரும் கவிஞர் அவர். அவ்வகையில அவர் முக்கியமானவர்.  அவரது பவள விழா நிகழ்வு பற்றிய தகவலினை உரிய நேரத்தில் கவனிக்கத் தவறியதையிட்டு வருந்துகின்றோம். ஒரு பதிவுக்காக அந்நிகழ்வு பற்றிய செய்தியினையும் இங்கு இணைக்கின்றோம்.