ரொறன்ரோ தமிழ்ச் சங்கம்:  கலாநிதி கௌசல்யா சுப்பிரமணியனின் இசைத்தமிழ்ப் பாடற்பரப்பும் அதன் சமகாலப் பயன்பாட்டு நிலையும் பற்றிய  உரை!

அண்மையில் ரொறன்ரொ தமிழ்ச் சங்கத்தில் இடம் பெற்ற கலாநிதி கெளசல்யா சுப்பிரமணியனின் இசைத்தமிழ்ப் பாடற்பரப்பும் அதன் சமகாலப் பயன்பாட்டு நிலையும் பற்றிய உரை:

https://www.youtube.com/watch?v=X_5J90izmZE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UxsRuRcHnvi-b2h50OeSjNhpkZJGkcIeqmpp5N23MCBLeG6wKq_BCeUY