ஆய்வு: சிறுபஞ்சமூலம் உணர்த்தும் சமுதாய நெறிகள்

E-mail Print PDF

முன்னுரை
- சு.ஜெனிபர்,  முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழியல் துறை, பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம்,  திருச்சி -24 -தமிழில் தோன்றிய முதல் இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் ஆகும்.இக்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்கள் பதினெண் மேற்க்கணக்கு நூல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.காலத்தின் கோலத்தால் அறநூல்கள் தோன்ற வேண்டிய சூழ்நிலை தமிழகத்தில் ஏற்பட்டதால் சங்க காலத்தை அடுத்து உள்ள காலமான சங்க மருவிய காலத்தில் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தோன்றின. இந்நூல்கள் அறம்,  அகம், புறம் என மூன்றாக பகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் அறநூல் பதினொன்று,அக நூல் ஆறு ,புற நூல் ஒன்று என்ற வகையில் அமைந்துள்ளன. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு அறநூல்கள் பதினொன்றில் ஒன்றாக இந்நூல் விளங்குகிறது. இந்நூலின் ஆசிரியர் காரியாசன்.இவர் சமண சமயத்தைச் சார்ந்தவர்.இக்கருத்தைப் பாயிரப் பாடல் கடவுள் வாழ்த்து உறுதிப்படுத்துகின்றது.இவர் சமண சமயத்தவத்தவரானாலும்இசமய சார்பற்றக் கருத்துக்களை மிகுதியாகக் கூறியுள்ளார்.சிறுபஞ்சமூலம் என்னும் சொல்லுக்கு

ஐந்துவேர்கள்என்றுபொருள்படும்அவையாவனசிறுவழுதுணைவேர்,நெருஞ்சிவேர், சிறுமல்லிவேர் ,பெருமல்லிவேர்,கண்டங்கத்திரிவேர் ஆகிய ஐந்தின் வேர்கள் சிறந்த மருந்தாக உடல் நோயைப் போக்குவது போல் இந்நூலுள் வரும் ஒவ்வொரு பாடலும் ஐந்து நீதிகளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றன இவை மக்களின் நோய் நீக்கும் என்பதால் இதற்குச் சிறுபஞ்சமூலம் என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது.இந்நூல் கடவுள் வாழ்த்து நீங்கலாக 102 பாடல்கள் உள்ளன.ஆயினும் 85 ஆம் பாடலில் தொடங்கி 89 ஆம் பாடல் வரை ஐந்து பாடல்கள் காணப்பெறவில்லை ஆனால் சென்னைப் பல்கலைக்கழகப் புறத்திரட்டில் 85,86,87-ஆம் எண்களுக்கு உரிய பாடல்கள் உள்ளன.இதற்கு உரியசான்று முடியாதததானால் நூலின் இறுதியில் தனியாக இடம் பெற்றுள்ளன.இந்நூல் நான்கு வரிகளில் ஐந்து பொருள்கள் சிறந்த முறையில் அமைந்துள்ளன.இந்நூலில் இடம்பெறும் சமுதாய நெறிகளை அறிய முற்படுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும். சமுதாயம் என்பதன் விளக்கம்
சமுதாயம் என்பதற்கு கௌரா தமிழ் அகராதி கூட்டம், சங்கம், பொதுவானது, மக்களின் திரள், பொருளின் திரள்,உடன்படிக்கை என்று பல்வேறு பொருள் விளக்கமளிக்கிறது.(ப.331)

.ஒழுக்கம்
நல்ல நெறிகளை கடைப்பிடித்து ஒழுகும் பண்பே ஒழுக்கம் ஆகும்.வள்ளுவரும் ஒழுக்கமுடைமை என்ற ஓர்  தனி அதிகாரத்தை வகுத்துள்ளார்.ஒருவனுக்கு மேன்மையுண்டாக்குவது நல்ல நடத்தைதான் அதனால் நல்ல நடத்தையை உயிரைவிடச் சிறந்ததாகப் பாதுகாக்க வேண்டும்.இதனை

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்    (131)


என்ற குறளின் வழி அறியலாம்.

உலகில் இன்பமானது செல்வம் உடையவனிடமே உள்ளதாகும்.ஒழுக்கமானது இரக்க குணம் உடையவன் பழிக்கப்படும் தீய செயல்களைச் செய்யான்.புறங்கூற்றுச் சொற்களையும் பிறர் செவியில் செலுத்தி தவற்றைச் செய்யமாட்டான் என்று கீழ்கண்ட பாடலாகிய சிறுபஞ்சமூலம்

பொருள் உடையான் கண்ணதே போகும் ;அறனும்
அருளுடையான் கண்ணதே ஆகும் -அருளுடையான்
செய்யான் பழிவாம் சேரான் புறமொழியும்
உய்யான் பிறர்செவிக்கு உய்த்து     (சிறுபஞ்ச.15)

நல்லறத்தை விரும்பி நடப்பவன் நல்ல ஒழுக்க நெறியில் நின்றொழுகுவான் நல்ல நீதி நெறிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பான் என்று கீழ்கண்ட பாடலில் காரியாசன் உணர்த்துகிறார்.இதனை

அறன் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்காப்
புறன்நட்டான் புல்நெறிப் போகாது      (சிறுபஞ்ச.39)

என்ற பாடலடிகள் புலப்படுத்துகிறது.மேற்கூறப்பட்ட கருத்துக்களின் மூலம் நல்ல நடத்தை ( இரக்கக் குணம்,புறங்கூறாமைகுணம், தீயச்செயலில் ஈடுபாடமை) நெறிகளைப் பின்பற்றி ஓழுகுபவர் ஒழுக்கமுடையவராக வாழ்ந்தனர் என்பதை அறியமுடிகிறது.

இளமையில் கல்
இளமைப்பருவத்திலே கற்று தேராதவரும் கற்றறிந்த பெரியோரிடமும் சேராதவரும் நல்லவர்களின் சிரிப்புக்கு இடமாகி அவமானம் பெறுவர்.எனவே இளமைப் பருவத்திலேயே நற்கல்வியைக் கற்று அறிவு பெற வேண்டும்.சிறுபஞ்சமூலம் பாடலில் காணலாம்.

பொன்பெறும் கற்றான பொருள்பெறு நற்கவி
என்பெறும் வாதி இசைபெறும் - முன்பெறக்
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லர் பெறுபவே
நல்லார் இனத்து நகை  (சிறுபஞ்ச.66)


கல்வி கற்க வேண்டிய பருவம் இளமைப் பருவம் ஆகும்.அப்பருவத்தில் தான் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதை,

ஆற்றும் இளமைக்கண் கற்கலான் மூப்பின்கண்
போற்றும் எனவும் புணருமோ -ஆற்றச்
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லையேஇஇல்லை
மரம் போக்கி கூலிகொண் டார்                       (பழமொழி.2)


என்ற பாடல் உணர்த்தியுள்ளது.இக்கருத்தையே ஆத்திசூடியும்,

இளமையிற் கல் (பா. 28) என்று கூறுகிறது.நான்மணிக்கடிகையும் இளமையில் கல்லாமல் இருப்பது குற்றம் என்று கூறுகிறது.இதனை
இளமைப் பருவத்து கல்லாமை குற்றம்                  (நான்.பா .94:1)

என்ற பாடலடி குறிப்பிடுகிறது.இக்காலத்தில் வாழும் பெற்றோர்களும் இளமையிலேயே தன் குழந்தைகளைப் படிக்க வைக்கும் சூழல் காணப்படுகிறது.

ஈகை
வாழ்க்கையில் தமக்கென உறவும் பொருளும் இன்றி வாழ்பவர்க்கு தம்மால் முடிந்த அளவு உதவிச்செய்தல் ஈகை ஆகும்.
பிறப்பால் வரும் உடம்பை நீக்க வேண்டும்.உலகில் எங்கும் தன் புகழ் நிறைய வேண்டும் என்றால் ஈகையைச் செய்ய வேண்டும்.பிறர்மனையாளை விரும்பாமல் ஒழுக வேண்டும்.குறைவாக இருந்தாலும் ஒருவருக்கு நாள்தோறும் பிறருக்கு உதவி செய்தால் செல்வம் நிறையும் என்பதனை சிறுபஞ்சமூலம் பாடலில் காணலாம்.

உடம்பொழிய வேண்டின் உயர்தவம் ஆற்றுஈண்டு
இடம்பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை – மடம்பொழிய
வேண்டின் அறிமடம் வேண்டேல் பிறர்மனை
ஈண்டின் இயையும் திரு  (சிறுபஞ்சம்.)

இக்கால மக்களும்  இதனை உணர்ந்து பிறர்க்கு ஈகை செய்ய வேண்டும் என்பதை அக்கால புலவர்கள் அன்றே எழுதி வைத்தனர் போலும்.

நட்பு
நட்பு என்னும் சொல்லிற்கு உறவு,சிநேகம், சுற்றம், நேசம் என்று மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி பொருள் கூறுகிறது.வள்ளுவரும் நட்பிற்கு அதிகாரம் வகுத்துள்ளார்.
நட்பு கொண்டவரை செல்வராக்குதல் வேண்டும் என்பதனை,

நட்டாரை ஆக்கிப் பகைதணித்து      (சிறுபஞ்ச.16)

என்ற பாடலடி புலப்படுத்துகிறது.

மானம்
மானம் என்பது எக்காலத்தும் ஒழுக்க நெறியில் தாழாதிருத்தல்இஅப்படி தாழ்ந்தால் உயிர்வாழாது இறந்துவிடுதலே மேலானது.இச்சொல்லிற்கு தன்மதிப்பு,அலங்காரம்,அபிமானம்,ஒருவிதப் பொருத்தம் நேசம், பெருந்தன்மை, பெருமை, மரியாதை, கற்பு, அன்பு பிராமானம் என்ற பொருள் உண்டு.

ஒருவன் தனக்கு பிறர் செய்த நல்லவற்றைப் பலரிடமும் கூறியும் தீயவற்றை மறந்தும்.பிற உயிர்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டால் விரைவில் சென்று உதவி செய்து பிறருடைய பொருள்கள் மீது உள்ள வஞ்சனை செயலை நீக்கியும் செயல்படுவான் மானமுடையான் ஆவான்.
குற்றம் வந்த இடத்து உயிர்விடுதலே அறிவுடையார் செயலாகும்.இதனை,

நல்ல வெளிப்படுத்துத் தீய மறந்தொழிந்து
ஒல்லை உயிர்க்கு கோலாகி –ஒல்லும் எனின்
மாயம் பிறர்பொருள் கண்மாற்றுக மானத்தன்
ஆயின் அழித்தல் அறிவு   (சிறுபஞ்ச.56)


மேலும் மானம் அழிந்தபின் உயிர்வாழாது இருத்தல் நற்பண்பு ஆகும் என்பதை இனியவை நாற்பது பாடல் வரிகளால் அறியலாம்.

மானம் அழிந்தபின் வாழாமை முன் இனிதே   (இனி.நா. 6)

இந்நெறியை உணர்ந்து இக்காலத்தில் வாழும் மக்களும் மானத்துடன் வாழ வேண்டும்;.

பெரியாரைப் பிழையாமை
மாசற்ற பெரியோரிடத்தும் அவர் வருந்தத்தக்க குற்றங்களைச் செய்யாதிருத்தல் பெரியாரைப் பிழையாமை என்னும் நற்பண்பு ஆகும்.
பெரியோர்கள் கூடியுள்ள இடத்தில் காரணமின்றிச் சிரிப்பதும்இஅவர்கள் முன் வருந்தத் தக்க இரகசியம் பேசுவதும்இநண்பர்களுக்குச் சாதகமாகவாதிடலும்இசெய்யுளுக்கு தாம் புதிதாகக் கண்டு பிடித்ததைப் போல விளக்கம் அளித்தல் ஆகிய ஐந்தும் கற்றறிந்த பெரியோர்கள் கூடி இருக்கும் இடத்தில் செய்தல் கூடாது என்பதனை சிறுபஞ்சமூலம் குறிப்பிடுகிறது,

நகையொடு மந்திரம் நட்டார்க்கு வாரம்
பகையொடு பாட்டுரை என்றைந்தும் -தொகையொடு
மூத்தோர் இருந்துழி வேண்டார் முதுநூலுள்
யாத்தார் அறிந்தவர் ஆய்ந்து   (சிறுபஞ்ச.94)


என்ற பாடலால் அறியலாம்.

தான் உண்ணும் உணவினை பிறருக்குக் கொடுத்துதவி வாழ்பவனும் பிறர் கூறும் பழிச்சொல் எதற்கும் தான் ஆளாகமல் நல்வழியில் நடப்பவன் மதிக்கத்தக்க பெரியோன் ஆவான் என்பதனை சிறுபஞ்சமூலம் பாடலில் காணலாம்.

பாத்துண்பான் பார்ப்பாண் பழிஉணர்வான் சான்றவன்
காத்துண்பான் காணான் பிணி   (சிறுபஞ்ச.7)


என்ற பாடல் புலப்படுத்துகிறது.இக்காலத்தில் சமுதாயத்தினரால் மதிக்கத்தக்க பெரியோர்கள் இருக்கின்ற போதிலும் கால மாற்றத்தின் காரணமாக  அவர்களை மதிக்காத சூழல் இளம் தலைமுறையினரிடம் காணப்படுவது வருந்தத்தக்கதாக உள்ளது.இதனை உணர்ந்து இக்கால சமுதாய மக்கள் செயல்படுவதே சாலச் சிறந்தது.

தீவினையச்சம்
தீயனவற்றைச் செய்ய அஞ்சுவதும்இபிறர் துன்பப்படும் அளவிற்கு அவர்களுக்கு தீங்கு செய்தலும் தீவினையச்சம் ஆகும்.

தன்னிடம் பழகிய நண்பர்களுக்கு தீங்கு செய்வதும் அவர்களின் வறுமைக்கும் உதவாமல் இருப்பதும் வீட்டில் உள்ள பெரியோரை இகழ்ந்து பேசுதலும்
தீமையாகும்.ஆகவே மற்றவர்கள் வருந்தும்படி தீயவற்றை செய்தலை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதனை சிறுபஞ்சமூலம் வரிகள்  உணர்த்தும்.

இடர்இன்னா நாட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா
தொடர்பு இன்னா நள்ளார்கள் தூயார்ப் படர்புஇன்னா
கண்டல்அவிர் பூங்கதுப்பினாய் இன்னாதே
கொண்ட விரதம் குறைவு   (சிறுபஞ்ச.13)


என்ற பாடல் உணர்த்துகிறது. மேலும் வள்ளுவரும் இக்கருத்திற்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனில் கொட்புன்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை  (789)


என்ற குறளில் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்.
தனக்கு ஒருவன் செய்த குற்றத்தைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதல் பெருமைக்குரிய செயலாகும்.மற்றவர் செய்த தீங்கினை அன்றே மறந்து விட்டுவிடுவது நல்லதாகும் என்பதனை சிறுபஞ்சமூலம் பாடலில் காணலாம்.

பிழைத்தல் பொறுத்தல் பெருமை சிறுமை
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல்     (சிறுபஞ்ச.15)


மேலும் தீவினை அச்சம் குறித்த செய்திகளை எடுத்துரைத்துள்ளப் பாங்கை  உணரமுடிகிறது.இதன் மூலம் அக்காலச் சூழலில் மக்கள் தீவினைகளைத் தாங்கி கொண்டு அதனை மறந்து விடும் போக்கு உடையவராக இருந்துள்ளனர் என்பதை அறியமுடிகிறது.இக்காலத்திலும் இந்நிலைக் காணப்படுவது இங்கு நோக்கத்தக்கது.
பொய்சொல்லாமை

பொய் பேசாமல் இருத்தல் சிறந்த நெறி ஆகும்.இந்நூலும் இக்கருத்தையே கூறுகிறது.இதனை,
பொய்யாமை பொன் பெறினும்    (சிறுபஞ்ச.17)


என்ற பாடலடி கூறுகிறது.

கள்ளாமை

கள்ளின்மீது ஆசை கொண்டு நடப்பவர் எப்பொழுதும் அச்சப்படமாட்டார்.அதோடன்றி முன் பெற்றுள்ள புகழையும் இழப்பார்.மற்றவர் பொருளின் மேல் ஆசை கொள்ளாமல் திருடாமையும் தன் மனைவி மக்கள் பெரியோர்களால் நன்மதிப்பை பெற்று வாழ்பவனே சிறந்த மனிதனாக கருதப்படுவார்.

மற்றவர் பொருளின் மேல் ஆசைகொண்டு திருடாதவனும் சூதாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பணத்தை வீணாக்குவனும்; கேட்பவர் மனம் வருந்தி அழும்படி பேசிக் கொண்டு சுடு சொல் கூறாதவனும் அதன்மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் கள்  உண்ணாமையும்,;இவ்வுலகில் செய்த புண்ணியம் மீண்டும் பிறப்பு எடுக்கமாட்டான்.மக்கள்மனைவி பெரியோரிடத்தில் நல்ல புகழ் பெற்று வீடுபேறு அடைவான் என்பதனை இப்பாடலின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

கள்ளான் சூதுஎன்றும் கழுமான் கரியாரை
நள்ளான் ……………………..  -நள்ளான் ஆய்
…………………………….  எஞ்ஞான்றும்
தான்மறுத்துக் கொள்ளான் தளர்ந்து    (சிறுபஞ்ச.33)

மேலும் பல பாடல்களில் காரியாசன்,

பிறர் பொருளைக் களவு செய்யாதிருத்தல் வேண்டும்.களவுத் தொழில் செய்தால் பிறவியெடுக்கும் நிலை ஏற்படும் என்ற கருத்தையும் பதிவுசெய்கிறது.இதனை,
……………………கள்ளாமை……………    (சிறுபஞ்ச.17)

கள்ளான்………………………………………
…………………………………………………    (சிறுபஞ்ச.19)


என்ற பாடலடிகள் புலப்படுத்துகிறது.இதன் மூலம் களவு தொழில் தவறு என்பதை எடுத்துரைத்து இத்தொழிலைச் செய்யக் கூடாது என்பதை வலியுறுத்துகிறது.இக்காலத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு மனிதனும் சமுதாயத்திற்கு இழுக்குத் தரும் செயலைச் செய்யாமல் இருப்பதே சாலச் சிறந்தது.

சினம் கொள்

நற்குணமில்லாதவர் முன் சினம் கொள்ளலாம் என்று காரியாசன் குறிப்பிடுகிறார்.இதனை,
கதநன்று சான்றாண்மை        (சிறுபஞ்ச.15)

என்ற பாடலடி உணர்த்துகிறது.இக்காலத்திலும் இந்நெறியைப் பின்பற்றி வாழ்வதே சிறந்தது.

கொல்லாமை
சங்க காலத்தில் உயிர்களைக் கொன்று தின்னும் வழக்கம் காணப்பட்டதைப் புறநானூறு பாடல்கள் எடுத்துக்கின்ற செய்தியைப் பல புலவர்களின் பாடல்கள் வழி அறியமுடிகிறது.ஆனால்  சங்க மருவிய காலத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தின் காரணமாக இது தவறு என்பதை எடுத்துரைக்கிறது.இக்கருத்தைப் பற்றி அற இலக்கிய ஆசிரியர்கள பல பாடல்களில் பதிவு செய்துள்ளனர். ஒருவன் நீதி கடந்து ஒழுகும் போது கொலை தொழிலைச் செய்கின்றான்.இணையில்லாத அறம் என்பது கொல்லாமை ஆகும்.உயிர்களைக் கொன்று உண்பவனுடைய நாக்கும் அற்றுவிடும்.பொய் சாட்சி கூறப் போகின்றவனுடைய நாக்கும் அற்றுவிடும்.கற்றவர் எதிரில் கல்லாதவனுடைய நாக்கும் அற்றுவிடும்.கற்றவர் எதிரில் கல்லாதவனுடைய நாக்கு அடங்கும்.சொன்ன சொல்லைக் கடவாதவன் கடன் கொடுத்தவனைக் கண்டதும் நாக்கு எழாது உயர்வான குடியில் பிறந்தவன் தனக்கும்இபிறர்க்கும் உதவி செய்வான்.தனக்கும தீங்கு செய்தாலும் அவற்றை வெளியில் சொல்ல மாட்டான் என்பதனை இப்பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

கொன்றுண்பான் நாசாம் கொடுங்கரிபோ வான்hநச்சாம்
நன்றுணர்வார் முன்கல்லான் நாவுஞ்சாம் -ஒன்றானும்
கண்டுழி நாச்சாம் கடவான் குடிப்பிறந்தான்
உண்டுழி நாச்சாம் உணர்ந்து     (சிறுபஞ்ச.22)

.
ஓர் உயிரைக் கொன்றவனும் கொலைக்கு உடன்பட்டவரையும் அப்படி கொன்ற ஊனை விலைக்கு வாங்கியவனும் அதை சமைத்தவனும்  அதனை உண்ணவனும் என இவ் ஐவரிடத்தும் கொலைக்குரிய எல்லாச் செயல்கட்கும் காரணமாவார்.ஆகவே கொலைத்தொழிலை செய்யாமை இருத்தலே நன்றாகும் என்பதனை இப்பாடல் வரிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது.

கொன்றான் கொலை உடன்பட்டான் கோடாது
கொன்றதனைக் கொண்டான் கொழிக்குங்கால் -கொன்றதனை
அட்டான் இடவுண்டான் ஐவரினும் ஆகுமெனக்
கட்டெறிந்த பாவம் கருது     (சிறுபஞ்ச.80)


மேலும் உயிரைக் ;கொல்லாதவனாகவும் ஊனை உண்ணாதவனாகவும் உள்ளவனை எல்லா உயிர்களும் கை குவித்து வணங்கும்.இதனை வள்ளுவர்,

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும்      (53)


என்ற குறளின் வழி அறியமுடிகிறது.உயிர்களைக் கொலைச் செய்து உண்பது பாவமென்று சங்க மருவிய காலத்தில் காணப்பட்டது என்பதை மேற்கூறப்பட்ட பாடல்களின் வழி அறியமுடிகிறது. ஆனால் இக்காலச் சூழலில் புலால் உணவு உண்பதன் மூலம் பல நோய்கள்  வர வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று மருத்துவர்கள் எடுத்துரைத்துள்ளனர் இதனை உணர்ந்து இக்கால மக்கள் தாவர உணவுகளை உட்கொள்ளுவதே சிறந்தது.

பெண் நெறிகள்

இல்லறச்சிறப்பு
கணவன்இமனைவி இவர்களிடைய ஒற்றுமை மலர்ந்து இவர்கள் குழந்தைகளுடன் ஒற்றுமையாக வாழ்வதே இல்வாழ்க்கை ஆகும்.இல்லதரசி நல்ல பிள்ளைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் அடக்கம் உடைமையாகும்.கணவன் விரும்பும் அழகுடன் விளங்குவதும் தாலிகட்டிய கணவனுடன் கூடி வாழ்வதலும்இதன் கணவன் விரும்பி அறுசுவை உணவளித்து உதவுதலும் ஆகியவற்றுடன் கூடிய ஐந்து நற்பண்புகளும் பெண்கள் தன் கணவரைத் தமக்கு அடக்கியவராகச் செய்யும் அரிய மருந்து போன்றவை என்பார் இல்லத்தார்கள் என்பதனை சிறுபஞ்சமூலம் நூலில் அறியலாம்.

மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாதுஉடைமை
ஒக்க உடன்உறைதல் ஊண்அமைவு –தொக்க
அலவலை அல்லாமை பெண்மகளிர்க்கு –ஐந்தும்
தலைமகனைத் தாழ்க்கும் மருந்து     (சிறுபஞ்ச.51)


தன்னிடம் வரும் சுற்றத்தார்களைப் பேணிப் பாதுகாத்தல்இதன் கணவனுக்கு அடக்கம் உடையவளாய் இருத்தல்இபிற ஆடவரை விரும்பாத பெருந்தன்மையும்இபெண்மைக்கு உரிய பெருமைஇபெண்களுக்கே உரிய பெருமைஇபெண்களுக்கே உரித்தான வெட்கத்தால் வரும் அடக்கம் என்ற ஐந்து பண்புகளையும் கொண்டு வாழும் பண்பே நன்மையைத் தருவதாகும்.இவையே இல்லறத்தாருக்கு உரிய பெருமை ஆகும்.இவை இல்லாதவள் பொற்பூண் பூண்டு இருக்கும்இகோங்க மலர்போலும்இஅழகுடைய தாமரை மலரில் வாழும் திருமகளே ஆனாலும்இகணவரைத் தாழ்த்தாது தன் கணவனுக்கு அடங்கி இருத்தல் நல்லதாகும்.அப்பெருமை இல்லத்தரசியின் திருமகளுக்கு பொருந்தும் என்பதனை இப்பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

பேண்அடக்கம் பேணாப் பெருந்தகைமை பீடுடைமை
நான் ஒடுக்கம் என்றைந்தும் நண்ணின்றாப்  -பூண்ஒடுக்கம்
பொன்வரைக்கோங் நேர்முலைப் பூந்திருவே யாயினும்
தன்வரைத் தாழ்த்தல் அரிது    (சிறுபஞ்ச.45)


தன்னை மணந்து கொண்ட கணவனின் சொற்படி தவறாமல் நடத்தல் இல்வாழ்க்கைக்கு பொருந்திய பெண்ணின் இயல்பு ஆகும்.இதனை,

கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண்மகன் (சிறுபஞ்ச.13)

என்ற பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகிறது.இக்காலச் சூழலில் ஒரு சில பெண்கள் கணவன் சொற்படி வாழ்கின்றனர் என்பது நோக்கத்தக்கது.

பிறர்மனைநோக்காமை
பிறர்மனைவியை நோக்காத விரும்பி பார்க்காத பெரிய ஆண்மை சான்றோர்க்கு அறம் மட்டுமல்லாத நிறைந்து ஒழுக்கம் ஆகும் என்பதை,

பிறர்மனை

நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு

அறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு


என்ற குறளில் அறியலாம்.மேலும் சிறுபஞ்சமூலமும்,

யார்யார் பிறர்மனையாள் உள்ளீட்டில் ஐவரையும்
சாரார் பகைபோல் சலித்து   (சிறுபஞ்சமூலம்)


என்ற அடிகள் ஆனது பிறர்க்குரிய மனைவியை சேர விரும்புவனைப் போல் கருதுவார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது.

அரசு நெறிகள்
அரசன் என்பவன் மக்களிடம் குறையறிந்து வழக்கு உரைக்கும்போது தன்நிலைக் கருதாமல் உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் என்ற ஏளனம் கருதாமல் உண்மை நிலை என்ன என்பதை நுணுகி ஆராய்ந்து நன்மை தீமை என்பதை அளந்தறிந்து நீதி வழங்கும் பண்பே அரசனின் கடமையாகும்.  தன் நிலையைப் பற்றியும்இதன் வினை நிலையையும் பகைவர் நிலையையும் உலகியல் நிலையையும் ஆராய்ந்து செய்வனே அரசனாவான்.இவற்றையே ஊன்றுகோல் நின்று மற்றெல்லாக் காரியங்களையும் பகுத்தறிந்து நீதி வழங்குவனே அரசன் ஆவான்.

தன்நிலையும் தாழாத் தொழில்நிலையும் துப்பு எதிர்ந்தார்
இன்நிலையும் ஈடுஇல் இயல்நிலையும் -துள்ளி
அளந்தறிந்து செய்வான் அரசன் அமைச்சன்யாதும்
பிளந்தறிந்து பேராற்ற லான்    (சிறுபஞ்ச.67)


சேனைக்கு யானைப் படை அழகாகும்.;.ஒழுக்கத்திற்கு நடுநிலை தவறாத சொல்லே அழகாகும்.அரசனுடைய செங்கோலுக்கும் நடுவுநிலை தவறாத சொல்லே அழகாகும். படைவீரர்க்கு அஞ்சாமையும் அழகாகும் என்பதனை சிறுபஞ்சமூலம் நூலின் மூலம் அறியலாம்.

படைதனக்கு யானை வனப்பாகும்…………..;
……………………………………. -நடைதனக்கு
கோடா மொழிவனப்புக் கோற்(கு) அதுவே சேவகர்க்கு
வாடாத வன்கண் வனப்பு     (சிறுபஞ்ச.19)


பொருளும் இன்பமும்இஇடுக்கண் வந்த காலத்து அதற்கு அஞ்சாமையும் பிறிதோர் உயிர் அழிய வரும்போது அதற்கு இரங்கும் அருளுடைமையும் அருமையாகிய அறமும் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த ஐந்தையும் உடையவன் அரசனால் ஒரு கருமத்தின் மேல் செலுத்தத் தக்கவன் என்று சிறுபஞ்சமூலம் நூலின் மூலம் அறியலாம்.

பொருள்போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போந்த
அருள்போகா ஆரறம்என்று ஐந்தும் -இருள்தீரக்
கூறப்படுங்குணத்தான் கூர்வேல்வல் வேந்தனால்
தேறப் படுங்குணத்தி னான்     (சிறுபஞ்ச.68)

மேலும் செங்கோலாட்சி செலுத்தும் அரசனை நோக்கி மக்கள் உயிர் வாழ்வர்.என்பதை,

கோல் நோக்கி வாழும் குடி எல்லாம்  (நான்.14)

என்ற பாடலடி உணர்த்துகிறது.'

முடிவுரை
மானத்துடன் வாழ வேண்டும் என்றும்  பெரியாரை மதிக்க வேண்டும் என்றும்,ஒழுக்க நெறியில் வாழ வேண்டும் என்றும் அரசனுக்கு உரிய கடமைகளிலிருந்து தவறக் கூடாது என்றும் நட்புடன் வாழ வேண்டும் என்றும் இளமையில் கல்வி கற்க வேண்டும் ஈகை செய்து வாழ வேண்டும் என்றும் பிறர்மனையை நோக்க கூடாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டதை அறியமுடிகிறது. இந்நெறிமுறைகளை .இக்கால சமுதாய மக்களும உணர்ந்து பின்பற்றி ஒழுகுவதே சிறந்தது ஆகும்.

துணைநூற்பட்டியல்
1.இராமசுப்பிரமணியம்இஎம்.ஏ (உ.ஆ)          பதினெண் கீழ்க்கணக்கு தொகுதி 1  செல்லப்பா பதிப்பகம்இ மதுரை -625001 முதற்பதிப்பு -2009
2.இராமசுப்பிரமணியம்இஎம்.ஏ (உ.ஆ)          பதினெண் கீழ்க்கணக்கு தொகுதி 2 செல்லப்பா பதிப்பகம்இ மதுரை -625001 முதற்பதிப்பு -2009
3.இராமசுப்பிரமணியம் எம்.ஏ (உ.ஆ)          பதினெண் கீழ்க்கணக்கு தொகுதி 3 செல்லப்பா பதிப்பகம்இ மதுரை -625001 முதற்பதிப்பு -1999
4.பத்மதேவன் தமிழ்ப்பிரியன் (உ.ஆ)             நீதி நூல் களஞ்சியம் கொற்றவை வெளியீடு  சென்னை -600017  முதற்பதிப்பு -2014
5.அகராதி                         தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி சென்னைப் பல்கலைக்கழக அகராதி
6. கௌமாரீஸ்வரி .எஸ் (ப.ஆ)                சிறுபஞ்சமூலம் மூலமும் உரையும் சாரதா பதிப்பகம் சென்னை – 600014 முதற்பதிப்பு
7.இராசாராம் .துரை                    பதினெண் கீழ்க்கணக்கு  (தெளிவுரை) மூன்றாம் பகுதி முல்லை நிலையம்   சென்னை 17  முதற்பதிப்பு - 1995

*கட்டுரையாளர் - சு.ஜெனிபர் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் தமிழியல் துறை பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் திருச்சி -24 -

Last Updated on Friday, 21 April 2017 11:58  

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

'பதிவுகள் இதழுக்கான
சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்
விளம்பரங்கள்

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். ''பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில்
வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அதற்கான கட்டணம் $25 (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

மரண அறிவித்தல்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'!

நீண்ட நாள்களாக வெளிவருவதாகவிருந்த எனது 'குடிவரவாளன்' நாவல் டிசம்பர் 2015 முதல் வாரத்தில், தமிழகத்தில் 'ஓவியா' பதிப்பகம் மூலமாக வெளிவந்துள்ளது. இந்நாவல் நான் ஏற்கனவே எழுதி தமிழகத்தில் வெளியான 'அமெரிக்கா' சிறுநாவலின் தொடர்ச்சி. 'பதிவுகள்', 'திண்ணை' ஆகிய இணைய இதழ்களில் ஆரம்பத்தில் 'அமெரிக்கா 2' என்னும் பெயரில் வெளியாகிப்பின்னர் 'குடிவரவாளன்' என்னும் பெயர் மாற்றம் பெற்ற படைப்பு.
இலங்கைத்தமிழ் அகதி ஒருவரின் நியூயார்க் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை 'அமெரிக்கா' விபரித்தால், இந்நாவல் நியூயோர்க் மாநகரில் சட்டவிரோதக் குடிகளிலொருவனாக சுமார் ஒரு வருட காலம் அலைந்து திரிந்த இலங்கைத்தமிழ் அகதியொருவனின் அனுபவங்களை விபரிக்கும்.

'ஓவியா' பதிப்பக விபரங்கள்:
Oviya Pathippagam

17-16-5A, K.K.Nagar,
Batlagundua - 642 202
Tamil Nadu, India

Phone: 04543 - 26 26 86
Cell: 766 755 711 4, 96 2 96 52 6 52
email: oviyapathippagam@gmail.com | vathilaipraba@gmail.com

பதிவுகள் இதுவரையில் (2000 - 2011)

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு கீழே:

இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011): கடந்தவை

 

 

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்

அம்புலிமாமா (சிறுவர் மாத இதழ்)

அம்புலிமாமா

Welcome to The Literature Network!

We offer searchable online literature for the student, educator, or enthusiast. To find the work you're looking for start by looking through the author index. We currently have over 3000 full books and over 4000 short stories and poems by over 250 authors. Our quotations database has over 8500 quotes. Read More

நிற்பதுவே! நடப்பதுவே!

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே, நீங்களெல்லாம்
சொற்பனந் தானோ?- பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே, நீங்களெல்லாம்
அற்பமாயைகளோ?-... மேலும் கேட்க

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Karl Marx, 1818-1883

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist....Read More

Einstein Archives Online

The Einstein Archives Online Website provides the first online access to Albert Einstein’s scientific and non-scientific manuscripts held by the Albert Einstein Archives at the Hebrew University of Jerusalem and to an extensive Archival Database, constituting the material record of one of the most influential intellects in the modern era...Read More

Wikileaks


பதிவுகள் (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"
'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய இதழை http://www.pathivukal.com, http://www.pathivugal.com , http://www.geotamil.com ஆகிய இணைய முகவரிகளில் வாசிக்கலாம். உங்கள் ஆக்கபூர்வமான கருத்துகளையும், ஆக்கங்களையும் ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.  'அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்னும் தாரக மந்திரத்துடன் , எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனை ஆசிரியராகக்கொண்டு வெளிவரும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழ் 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளிவருமொரு இணைய இதழ் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
*இந்தியப் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட  ஆய்விதழ்கள் பட்டியலில் “பதிவுகள்” பன்னாட்டு இணைய இதழும் கலைகள் மற்றும் மானுடவியல் பிரிவில் தமிழ் மொழிக்கான ஆய்விதழ்களில் ஒன்றாக  இடம் பெற்றுள்ளது. -  Pathivukal is one of the University Grants Commission (India) approved list of journals.

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)
எழுத்தாளர்: கா.விசயரத்தினம் (ஐக்கிய இராச்சியம்)

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)
Writer K. Wijeyaratnam (United Kingdom)

'பதிவுகள் இதழுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 (CAD) கனடிய  டொலர்களை   நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் விளம்பரங்கள் ,
மரண அறிவித்தல்கள், பிறந்தநாள் &
திருமண வாழ்த்துகள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், திருமண வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

வரி விளம்பரம்

Canada

The Government of Canada's primary internet site for the international audience. Whether you are travelling or immigrating to Canada, preparing to do business in Canada. more..

Canadian Aboriginals

ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர்...

'பதிவுகள்' இணைய இதழுக்குப் பல பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்பி வருகின்றார்கள். அவர்கள்தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரித்து  வருகின்றோம். ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர் தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளில் அக்கட்டுரைகளுக்கு ஆதாரங்களாக உசாத்துணை நூல்கள் போன்ற விபரங்களைக்குறிப்பிட வேண்டும். இவ்விதமான சான்றுகளற்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகளி'ல் 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரிக்கப்படமாட்டாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். மேலும் pdf கோப்புகளாக அனுப்பப்படும் கட்டுரைகளையும் பதிவுகள் பிரசுரத்துக்கு ஏற்காது என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம். பதிவுகளுக்கு ஆக்கங்களை அனுப்புவோர் ஒருங்குறி எழுத்துருவில் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டும். ஆக்கங்களை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com - பதிவுகள் -

வரி விளம்பரங்கள்

வரி விளம்பரம்

 

'பதிவுகளு'க்குப் படைப்புகளை அல்லது கடிதங்களை அனுப்புவர்கள்  ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

Yes We Can

மின்னூல்: நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு விற்பனைக்கு ..

 

மங்கை பதிப்பகம் (கனடா) மற்றும் சிநேகா பதிப்பகம் (தமிழகம்) இணைந்து வெளியிட்ட நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு (முதற் பதிப்பு: டிசம்பர் 1996) தற்போது மின்னூலாக .pdf கோப்பாக விற்பனைக்கு இங்கு கிடைக்கிறது. ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்களின் புகழ்பெற்ற இராஜதானிகளில் ஒன்றாக விளங்கிய நகர் நல்லூர். ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்கள் பற்றிய வரலாற்று நூல்கள் பல கிடைக்கின்றன. ஆனால், தமிழ் அரசர்களின் இராஜதானிகளாக விளங்கிய நகரங்களின் நகர அமைப்பு பற்றி நூல்களெதுவும் இதுவரையில் வெளி வரவில்லை. அந்த வகையில் இந்நூல் ஒரு முதல் நூல். கிடைக்கப் பெற்ற வரலாற்றுத் தகவல்கள், கள ஆய்வுத் தகவல்கள் மற்றும் திராவிடக் கட்டடக்கலை / நகர அமைப்புத் தகவல்கள், ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் நல்லூர் இராஜதானியின் நகர அமைப்பு பற்றி ஆராயும் ஆய்வு நூல். எழுத்தாளர் செ. யோகநாதன் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டதுபோல் பின்னாளில் இத்துறையில் ஆராய விளையும் எவருக்குமொரு முதனூலாக விளங்கும் நூலிது. இந்நூலின் திருத்திய இரண்டாவது பதிப்பு இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. ஆனால், இணைய இதழ்களான பதிவுகள், திண்ணை ஆகியவற்றில் தொடராக வெளிவந்துள்ளது. விரைவில் அதன் மின்னூல் பதிப்பினையும் இங்கு வாங்கலாம். நல்லார் இராஜதானி நகர அமைப்பு நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

கூகுளில் தேடுங்கள்

Custom Search

உங்களது சகல தகவல் தொழில்நுட்ப ( IT) சேவைகளும் நியாயமான விலையில்

Satyamev Jayate

Join Aamir Khan and STAR India on Satyamev Jayate – an emotional, challenging quest for hope – Sundays, at 11 AM

Center For Asia Studies

Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky (1821-1881) was a Russian novelist, journalist, short-story writer whose psychological penetration into the human soul had a profound influence on the 20th century novel. Read More

Brian Greene

Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist
Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist and string theorist. He has been a professor at Columbia University since 1996. Greene has worked on mirror symmetry, relating two different Calabi-Yau manifolds (concretely, relating the conifold to one of its orbifolds). He also described the flop transition, a mild form of topology change, showing that topology in string theory can change at the conifold point... Read More

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

We develop CMS (Content Management Systems) websites for small businesses.

What is a CMS (Content Management Systems) web site? It is a type of web site which allows you to control and manage the content of your site without programming or HTML knowledge. Using CMS you can easily add or delete the content (images & text) in your website on the fly. We develop a higly professional CMS web site at a reasonable price. With your basic computer skills, you will be able to manage the content of your web site easily. Editing can be done with any normal web browser from anywhere in the world.  For your CMS website needs, Contact Nav Giri , an independent Web Infrastructure Consultant, at ngiri2704@rogers.com


வெற்றியின் இரகசியங்கள்

"எதுவும் சாத்தியம், எதுவும் என்னால் முடியும்! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலகம். இப்படி எண்ணுபவனுக்கே வாழ்க்கையில் வெற்றி! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலக இன்பங்கள்! இப்படி எண்ணுபவனே சமுதாயத்துக்கும் தனக்கும் பயனுள்ள வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்!" - அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி -